ABVKeskus stipendiumikonkurss, 2011

ABVKeskuse stipendiumikonkurss 2011

Üldsätted
1. MTÜ Mõttekoda ABVKeskus kuulutab välja konkursi parimale Venemaa ja/või Balti suunalisele uurimustööle sotsiaalteaduste valdkonnas.

2. Konkursi eesmärgiks on edendada Venemaa ja/või Balti suunalist algupärast uurimistööd riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete, majanduse ja õigusteaduste valdkonnas.

Konkursil osalemise tingimused
3. Konkursil võivad osaleda kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide bakalaureuse- või magistritööd, mis on edukalt kaitstud 2010/2011 õppeaastal.

4. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada aadressil abvkeskus@ut.ee peale kaitsmist, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2011:
-vabas vormis avaldus;
-kaitstud töö elektrooniline koopia;
-juhendaja ja retsensendi kirjalikud arvamused;
-tõend töö kaitsmise kohta.

Hindamine ja tulemus
5. Konkursile esitatud uurimistöid hindab komisjon, kuhu kuuluvad:
-Lauri Mälksoo (Avatud Eesti Fondi nõukogu liige, TÜ riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituut).
-Heiko Pääbo (TÜ Eurokolledži Ida-Euroopa ja Venemaa uuringute lektor);
-Veiko Spolitis (Riia Stradinši ülikooli lektor);
-Karmo Tüür (ABVKeskus; TÜ riigiteaduste instituut).

6. Esimese koha auhinnaks on 500.-EUR, teine ja kolmas koht vastavalt 300.- ja 200.-EUR. Stipendiumi maksab välja Avatud Eesti Fond.

7. ABVKeskus avalikustab konkursi tulemused hiljemalt 2011. aasta 10. juuliks Võitjatega võetakse ühendust.

8. Kõik tingimuste kohaselt konkursile esitatud tööd publitseeritakse elektrooniliselt ABVKeskuse veebilehel (http://www.ut.ee/ABVKeskus).


--------------------------------------- Konkursi tulemused: Laekunud töid hinnati 5 kriteeriumi alusel (Aktuaalsus; Akadeemiline korrektsus; Sisuline mõistetavus; Innovaatlisus; Edasiarendatavus), kusjuures eri kriteeriumitele anti erinevad kaalud.

Tulemustest lähtuvalt (kuna parimaks osutunud töö edu järgmise ees oli minimaalne) otsustati välja anda kaks teist kohta ning kaks kolmandat kohta järgnevalt:
- teise koha (ja 300.-EUR) said Käthlin Saluveer ja Aleksandra Kamilova
- kolmanda koha (ja 200.-EUR) said Joel Kallis ja Madis Roll.

Õnnitleme võitjaid!

ABVKeskuse nimel:
Karmo Tüür

---------------------------------------