Uudised
Töötajad
Kogud
Andmebaasid
  Online kataloog
Näitused
Ajalugu
Haridus
Lingid
English
Kogude andmebaasid

Vanade kogude andmed on talletatud inventariraamatutes. Muuseumi käsikirjaliste materjalide hulgas on säilinud seitse 19. sajandi inventariraamatut. Olulisim nendest on aastatest 1836 - 1867. Selles on loetletud 11 370 varasema perioodi säilikut. Raamatu andmetel oli muuseumis 1867. aastaks 28 100 säilikut. Inventariraamatud ei anna enne 1836. aastat hangitud kollektsioonide puhul teavet kogude päritolu kohta. 19. sajandil inventeeriti kogusid korduvalt ümber ja mittetäielike ümberkirjutuste tulemusel on osa informatsiooni kaduma läinud. Teatud juhtudel on täpsemaid andmeid võimalik leida arhiivist, kirjandusest ja säilinud käsikirjalistest materjalidest. Mitmed varasemad kogud on siiani ebapiisavalt uuritud.

Andmete sisestamine arvutisse algas 1994. aastal tänu Eesti Teadusfondi sihtfinantseeringule, mis võimaldas meil osta arvuti. Kogude sisestamiseks kasutasime spetsiaalset kultuuriväärtuste infosüsteemi KVIS, mis oli rajatud andmebaasisüsteemi Sybase baasil.

2006. aasta oktoobris ühines TÜ geoloogiamuuseum ühtsesse Eesti geoloogiliste kogude haldamise infosüsteemi, mis on välja töötatud TTÜ Geoloogia Instituudis (vt sarv.gi.ee). 2010. aasta seisuga on TÜ geoloogiamuuseumis arvele võetud 26000 eksemplari-tasandil kirjet, millele lisandub informatsioon puursüdamike, leiukohtade, geoloogilise kirjanduse jms kohta. Infosüsteemi tarkvaraline pool tugineb MySQL andmebaasiserverile ning MS Access kasutajaliidesele. Lisaks on suur osa andmeid kasutatav ka veebipõhise liidese kaudu (vt geokogud.info/search.php).

Andmebaasis säilitatav paleontoloogiline andmestik on ligipääsetav GeoCase ( www.geocase.eu) ja ka BioCASE'i liidese kaudu (vt www.biocase.org).