Eesti muldkate


Kõik teataval maa-alal paiknevad erinevad mullad koos moodustavad muldkatte. Muldkate ei ole Eesti territooriumil ühesugune. Muldade erinavat vaheldumist põhjustab lähtekivimi koosseisu ja maapinna reljeefi ning sellega seoses mulla veega varustatuse erinev muutumine. Liikudes põhjast lõunasse väheneb muldade lubjasisaldus (karbonaatsus). Lääne-Eestis suureneb aga soostuvate muldade pindala. Eesti on jaotatud viieks erineva muldkattega piirkonnaks:

Teatud maa-ala muldkattest saame täpsema ülevaate mullastiku kaardilt (skeem 1). Muldkatte erinevuste järgi on Eesti territoorium täpsemal käsitlusel jaotatud 8 piirkonnaks, milliseid nimetatakse mullastiku valdkondadeks, mis omakorda jagunevad allvaldkondadeks.

Skeem 1. Eesti muldkate