MuldMuld on üks osa meid ümbritsevast loodusest, kuuludes selle ühe olulisema osa - biosfääri - koosseisu, kus toimivad organismide elutegevusega seotud protsessid. Muld on moodustunud maapinnal mineraalses kihis taimede ja mikroorganismide elutegevuse tulemusena. Muld katab õhukese pindmise kihina suurema osa maismaast, puududes vaid liivakõrbetes, kõrgmäestikes ja arktilistel aladel nn külmakõrbetes, kus ei esine taimkatet.

Mulla talitlus (tegevus) looduses

Mulda kujundavad tegurid

Mulla koostis ja omadused

Mulla ehitus

Mulla viljakus

Eesti mullad

Eesti muldkate

Muld ja inimene

Käesolev lehekülg on osa TÜ geoloogiamuuseumi kodulehest ning selle on koostanud ja Igna Rooma algmaterjalide põhjal.
Copyright © 2003 TÜ geoloogiamuuseum