Mulla viljakus


Mulla viljakus sõltub huumuse- ja saviosakeste sisaldusest, huumushorisondi tüsedusest, aktiivveemahutavusest ning mulla reaktsioonist. Viljakaimad mullad Eestis on tüseda huumushorisondiga, huumusrikkad (2,5-5,0%), pooleteisest meetrist sügavama põhjaveega ja neutraalse reaktsiooniga liivsavimullad.

Põllumuldade viljakust hinnatakse 100 punktilise skaala järgi. Mida suurem hindepunktide arv, seda parem muld. Sellised Eestis põllumajandusliku kasutuse seisukohalt parimad mullad levivad Pandivere kõrgustikul ja Kesk-Eesti lavamaal (joonis 1).

Joonis 1. Põllumuldade viljakus