Käsijalgsed ehk brahhiopoodid


Käsijalgsed ehk brahhiopoodid olid üksikult elavad selgrootud, kes kuulusid mere põhjaelustiku hulka. Nende kivistisi leiame Eestis juba Kambriumi liivakividest alates, kuid kõige arvukamad on nad Ordoviitsiumi ja Siluri lubjakivides. Meieni on säilinud nende loomakeste kahest erineva kujuga poolmest koosnevad karbid (joonis 1a), mis looma eluajal mahutasid nende pehme keha. Jala abil kinnitus käsijalgne merepõhjale või kaevus mõnevõrra põhjamudasse (joonis 1b). Karbi sisemuses, selle tagumises osas, paiknesid karpi avavad ja sulgevad lihased, karbi eesmises servas aga nn käed - ühtaegu hingamiseks ja toidu haaramiseks kohastunud elundid.

Käsijalgsed jagatakse kahte klassi:


a b
Joonis 1. Käsijalgsete ehitus