Video: Geoloogiline puurimine maavarade otsinguks

Geoteadused ja ühiskond

Maateadus ehk maateadused ehk geoteadus ehk geoteadused on Maad uurivate teadusharude kompleks. Nad kuuluvad nn eluta loodust uurivate loodusteaduste hulka, erinedes seega bioloogilistest teadustest.
Maateadlaste ülesanne on mõista Maad kogu tema mitmekülgsuses, saada aru talle mõjuvaist protsessidest ning tunda Maa ajalugu. Saadud teadmisi kasutatakse inimkonna hüvanguks, kas siis maavarade otsimise, ilmaennustamise vms näol. Maateadlased mõõdavad, kirjeldavad ning klassifitseerivad kõiki Maaga seotud nähtusi ning püstitavad selle alusel hüpoteese, mis vaatlustulemusi võimalikult hästi seletaksid. Maateadused on üksteisega tihedalt põimunud, mis on pannud aluse Maa-süsteemi teaduse tekkele, mis üritab erinevate teadusharude tulemusi sünteesida ning ühtseks tervikuks siduda.

Inimene Maa ümberkujundajana

Inimmõju ehk antropogeenne mõju on inimkonna mõju looduskeskkonnale, see on paratamatu kaasnähtus looduskasutusele. Inimtegevus avaldub maakoorele mitmeti, luues uusi tehnogeenseid pinnavorme või takistades looduslike protsesside loomulikku kulgemist. Kui ürginimese mõju loodusele oli tühine, siis tänapäeva inimkond on muutunud märkimisväärseks globaalseks jõuks, mis kujundab planeeti oma käe järgi. Peaasjalikult tehnika arengu tõttu on tänapäeval inimmõju muutunud globaalseks ja ohustab meie elukeskkonda. Üksnes maavarade otsimiseks tehakse maailmas igal aastal üle kümne miljoni kuupmeetri mäetöid, kuid see on kõigest kübeke kogu mäemassi teisaldamisest. Meie majandustegevus paigutab mitmesuguseid materjale ümber sellises mahus ja ulatuses, mida juba ammu võib võrrelda looduses toimuvate protsessidega. Üha süveneb veendumus, et inimtegevus on asunud mõjutama planeedi kliimat.
Eestis avaldab loodusele mõju maavarade kaevandamine, energiatööstus, põllumajandus, transport ja muu majandustegevus ning sõjaväe tegevus.

Maavarade kaevandamine Rikutud maapind, ümberpaigutatud mäemass, reostatud põhjavesi, langatusohtlik maapind kaevanduste kohal
Energiatööstus Õhusaaste, tuhaväljad ja -mäed
Põllumajandus Soode kuivendamine, jõesängide muutmine ja süvendamine, kõlvikute kuivendamine, metsade laastamine, tehisjärvede rajamine, muldade, vee ja pinnase saastumine
Transport Atmosfääri reostus süsihappegaasiga, mürareostus, teede ja asulate pindala pidev suurenemine
Majandustegevus Olmeprügimäed, jäätmehoidlad, reostatud põhjavesi
Sõjaväe tegevus Militaarehitised, mahajäetud sõjaväebaasid, reostus, lõhkemata pommid

 

Iseseisva töö lehed

Pilte üritustelt

Kirjandus

Tänuavaldused

 

Veebilehe kaudu on võimalik esitada küsimusi ja kommentaare rändnäituse ning Eesti geoloogia kohta.

Sinu E-posti aadress:
 
Kommentaar:

 

Täname!

 
Copyright © 2013 Ivo Paalits