DOCTORAL AND MASTER’S THESES DEFENDED 1998-2002

DOCTORAL THESES

1. Iris Audova (1968) 20 June 2000, (DEFUL), “The Uralic Verbal Suffix *? Against Altaic and Palaeo-Asiatic.” Supervisor Prof. Ago Künnap.
2. Triinu Ojamaa (1953) 20 June 2000, (DEFUL) “Glissando nganassaani muusikas. Morfoloogiline, süntaktiline ja semantiline tasand” /Glissando in Nganassan Music. Morphological, Syntactical and Semantic Levels. Supervisors Prof. Jaan Ross, Prof. Ago Künnap.

MASTER’S THESES

1. Margit Kuusk (1966) 27 August 1998, (DEPh)  “Soome keele õpik”/ Textbook of Finnish/
2. Sven-Erik Soosaar (1973) 28 August 1998, (DEPh)  “Samojeedi ja eskaleuudi ühisjooned”/Common Features in Samoyed and Eskaleut. Supervisor Prof. Ago Künnap.
3. Tiina Rüütmaa (1963) 28 August 1998, DEPh), “Ungari el-verbiprefiksi vastetest eesti keeles” /On Hungarian el-prefixal Equivalents in Estonian. Supervisor Associate Prof. Tõnu Seilenthal.
4. Ain Peets (1972) 24 August 1999, (DEFUL) “Uurali ja draviidi keelte morfoloogilised ühisjooned” /Common Morphological Features in Uralic and Dravidian Languages. Supervisor Prof. Ago Künnap.
5. Kaur Mägi (1973) 24 August 1999, (DEFUL) “Grammatiline aeg nganassaani keeles” /Grammatical Tense in the Nganassan Language. Supervisor Prof. Ago Künnap.
6. Marje Aksli (1973) 06 February 2001, (DEFUL) “Time, Place and Hungarianness in Hungarian Political Rethoric. Critical Analysis”. Supervisors Associate Prof.  Tõnu Seilenthal, Prof. Kaido Jaanson.
7. Mark Chamberlin (1943) 28 June 2001, (DEFUL) “Mapping Tools and Linguistic Relationships” Supervisor Prof. Ago Künnap.
8. Kadi Sarv (1959) 31 August 2001, (DEFUL) “Rõivastusalane sõnavara mordva keeltes” /Clothing-Related Vocabulary in Mordvin Languages. Supervisor Associate Prof. Tõnu Seilenthal.
9. Olev Nagel (1944) 28 June 2001, (DEFUL) “Grammatiliste terminite perfekt ja imperfekt seosest eesti keele liht- ja täisminevikuga” /The Relationship of Grammatical Terms perfect/imperfect with Estonian Simple Past and Present Perfect. Supervisor Prof. Ago Künnap.
10. Kanni Labi (1971) 28 June 2001, (DEFUL) “Verbikasutus ja tegevuse väljendamine eesti ja soome regilauludes” /On the Verb Usage and Activity Expressions in Estonian and Finnish Old Folksongs. Supervisor Associate Prof. Heinike Heinsoo.
11. Natalja Gordejeva (1975) 17 January 2002, (DEFUL) “Kohakäänded eesti ja udmurdi keeles” /Local Cases in Estonian and Udmurt. Supervisors Prof. Anu-Reet Hausenberg, Prof.  Ago Künnap.
12. Nikolay Kuznetsov (1976) 11 June 2002, (DEFUL) “Lähikohakäänded komi keele kohakäänete süsteemis” /Adjacent Local Cases in the System of Local Cases of Komi. Supervisor Associate Prof. Tõnu Seilenthal.
13. Lioudmila Taleeva (1966) 28 June 2002, (DEFUL) “ Metodika obuchenija neneckomu jazyku kak inostrannomu na nachal'nom etape” /Methods of Teaching Nenets as a Foreign Language at an Elementary Level. Supervisor Prof. Ago Künnap.
14. Valts Ernštreits (1974) 28 June 2002, (DEFUL) “Liivi keele sõnavarakogude analüüs ning liivi-läti ja läti-liivi sõnaraamat” /An Analysis of Livonian Word Stock Collections: Livonian-Latvian and Latvian-Livonian Dictionaries. Supervisor Prof. Tiit-Rein Viitso.