EESSÕNA

Meie sõnaraamat püüab pakkuda abi keeleõpetajatele ja keeleõppijatele ungari verbirektsioonide õpetamisel ja omandamisel.
Keeleteaduses ja võõrkeelte õpetamisel on üha enam tunnustust leidnud seisukoht, et verbil ja verbiga teatud tähenduses liituvatel rektsioonidel on määrav roll lause moodustamisel. Verbisüntagma omandamist raskendab aga see, et rektsioonid ei ole tuletatavad emakeele verbi struktuurist. Seepärast on tähtis, et oleks selline abivahend, millest keeleõppija võib saada informatsiooni verbikasutuse grammatiliste tingimuste kohta. Käesolev teos soovib olla ungari keelt õppivatele eesti üliõpilastele selline käsiraamat, aga küllap leiavad sellest kasu ka eesti keelt õppivad ungarlased.
Materjali valikul oleme pürginud selle poole, et sõnastikus esineksid kõnekeeles kõige sagedamini kasutatavate verbide ja verbiväljendite rektsioonid, mis erinevad keeliti.
Rektsiooni mõistet oleme kasutanud laiemas tähenduses: mõnikord sisaldab sõnaraamat ka seotud laiendeid, millega verbi põhistruktuur on teate täpsustamiseks laiendatav. (Nende mõistete kohta vaata lähemalt Anu Nurk 1995).
Autorid väljendavad tänu akadeemik Huno Rätsepale ja professor László Keresztesile kasulike nõuannete ja märkuste eest. Eriline tänu kuulub raamatu ungarikeelse osa toimetajale Sándor Maticsákile.

Tehnilistel põhjustel esineb võrguvariandis eesti õ asemel ungari pikk ö või vastupidi, olenevalt kasutatavast võrgulehitsejast.

Tartu, juuli 1996

Autorid