AAA

Keskmine hinne


Keskmise hinde arvutamine

Keskmist hinnet arvutatakse ainult diferentseeritud hindamissüsteemi puhul, kus arvestatakse tähed numbriteks järgmiselt: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1, F = 0, mõjuva põhjuseta "mitteilmunud" = 0.

Mittediferentseeritud hindamistulemusi ("arvestatud" ja "mittearvestatud") ei arvestata keskmise hinde arvutamisel. Kui arvestusega lõppevas õppeaines on saadud tulemus "mitteilmunud", siis ka see keskmist hinnet ei mõjuta.

Erinevalt arvutamismeetodist kasutatakse aritmeetilist ja kaalutud keskmist hinnet ning üle kõigi või üle positiivsete tulemuste arvutatud keksmist hinnet.

 

Mis vahe on aritmeetilisel keskmisel ja kaalutud keskmisel hindel?

Kaalutud keskmise hinde arvutamisel lähevad arvesse nii eksamite hinded kui ka nende ainete eest saadud ainepunktid. Rohkem ainepunkte andnud õppeaine hindel on suurem kaal (näiteks 6 EAP aine eest saadud A-l on kaks korda enam kaalu kui 3 EAP aine eest saadud A-l).

Oletame, et Anni ja Mati osalevad ainel "Üldine usundilugu", mis annab 6 EAP. Anni saab eksamil A, Mati saab C. Mõlemad osalevad ka ainel "Eetika alused", mis annab 3 EAP. Sellel eksamil saab Mati hindeks A, aga Anni saab C.

Aritmeetiline keskmine oleks mõlemal 4,0
(5+3)/2=4.

Aga kaalutud keskmise arvutamisel tuleb arvesse võtta ka ainepunktide arv - (hinne x ainepunktid), mis tuleb läbi jagada ainepunktide koguarvuga.

Anni:
(5x6 + 3x3)/9= 4,3

Mati:
(3x6 + 5x3)/9=3,6

Seega erineb kaalutud keskmine hinne tunduvalt aritmeetilisest keskmisest.

 

Mis vahe on üle kõigi tulemuste ja üle positiivsete tulemuste arvutatud keskmisel hindel?

Stipendiumite määramisel vaadatakse üliõpilase eelmise semestri kaalutud keskmist hinnet üle kõigi tulemuste ehk keskmise hinde arvutamisel arvestatakse ka negatiivseid eksamitulemusi.

Oletame, et Liisa on esimese semestri üliõpilane ja osales aines "Füüsikaline maailmapilt", mis annab 6 EAP. Liisa jäi eksami ettevalmistamisega viimasele minutile ja sai esimesel korral hindeks F, korduseksamil aga hindeks C. Samuti osales Liisa ka aines "Üldine keemia", mis annab 3 EAP. Liisa sai selle aine eksamil hinde B.

Üle kõigi tulemuste on Liisal kaalutud keskmine hinne:
(0x6 + 3x6 + 4x3)/15=2,0
Arvestatud tulemusi 3, arvestatud ainepunkte 15.

Üle positiivsete tulemuste kaalutud keskmine hinne:
(3x6 + 4x3)/9=3,3
Arvestatud tulemusi 2, arvestatud ainepunkte 9.

Üle positiivsete tulemuste kaalutud keskmine hinne on oluline cum laude saamisel.

 

Kuidas arvutatakse keskmist hinnet, kui on hindeid nii numbrite kui tähtedega (kui üliõpilane on ülikoolis õppinud nii numbrilise hindamisüsteemi kui tähelise hindamissüsteemi kehtivuse ajal)?

Kummagi hindamissüsteemi puhul arvestatakse eraldi keskmine hinne ning lisatakse mõlema hindamissüsteemi selgitused. Ka akadeemilisel õiendil kasutatakse sellisel juhul eraldi kahte hindamissüsteemi.