AAA

Akadeemiline test


Testi eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiga hinnatakse järgmisi oskusi/teadmisi: loogiline ja matemaatiline mõtlemine, keeleliste väljendusvahendite valdamine, jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskus ning võõrkeeleoskus. Testi saab sooritada eesti või vene keeles.

LAHENDA 2014. aasta TESTI!

                                           
Registreeru 2015. aasta TESTIle (22.06-02.07)!  

Kes peavad akadeemilist testi sooritama?

Test on kohustuslik sisseastumiseksam järgmistel õppekavadel:
-   ajakirjandus ja kommunikatsioon
-   psühholoogia
-   riigiteadused
-   sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Kohustusliku sisseastumiseksamina sooritades peab erialakatsele pääsemiseks olema akadeemilise testi tulemus vähemalt 40 punkti.

Akadeemilise testi sooritavad ka Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse ja riigiteaduste eriala üliõpilased. Sama tulemusega saab kandideerida nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Tehnikaülikooli.

Kes võivad akadeemilist testi sooritada?

Testi väga kõrge tulemus annab võimaluse Tartu Ülikooli õppima asuda eritingimustel. Üliõpilaskandidaadid, kes sooritavad akadeemilise testi vähemalt 80 punktile 100st, on oodatud õppima enda valitud õppekaval. Erandiks on õpetajakoolituse õppekavad, millele eritingimustel õppimaasumiseks tuleb üliõpilaskandidaadil sooritada ka kutsesobivuskatse.

Kui kandideerid eritingimustel, siis pane tähele, et

  • kandideerimisavaldus tuleb sul esitada enne akadeemilise testi sooritamist. Pärast akadeemilise testi tulemuse selgumist avaldust esitada või teisele õppekavale ümber tõsta ei saa.
  • akadeemilise testi asemel arvestatakse ka inglise keeles sooritatud SAT-testi tulemust. Tartu Ülikoolis nimetatud testi sooritada pole võimalik.

Lahenda akadeemilist testi veebis!

Pane ennast proovile ning täida 2014. aasta akadeemilist testi internetis 1. aprillist 30. juunini 2015.

Akadeemilise testi täitmiseks tuleb registreeruda Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi uuringute keskkonna (TÜPH) kasutajaks. Selleks klikkige siia: https://kaemus.psych.ut.ee/. Kui olete täitnud registreerumise ankeedi, saadetakse teie meiliaadressile konto aktiveerimiseks vastav link.

Pärast konto aktiveerimist sisestage TÜPH keskkonnas lingi „Uuringud“ alla kood akadt14  ning salvestage. Nüüd peaksite nägema „Akadeemiline test 2014“ linki. Sellele vajutamine annab ligipääsu testidele.

Täitmiseks on üleval kaks testi. Üks neist on identne eelmise aasta sisseastumistestiga. Aega selle täitmiseks on 180 minutit ning saate kohe automaatse tagasiside selle kohta, kuidas teil võrreldes eelmise aasta sisseastujatega oleks läinud.

Teine test on akadeemilise testi lühiversioon, kuhu on valitud ülesanded 2008.-2012. aasta akadeemiliste testide sõnavara, matemaatika ja ruumilise mõtlemise osast. Kokku on selles 45 ülesannet ja aega lahendamiseks 60 minutit.

Kui soovite täita mõlemad testid, siis palun täitke kõigepealt lühiversioon ja alles seejärel pikk.

Lugege kindlasti tähelepanelikult iga testi juures olevaid juhtnööre!

Akadeemilise testi sisu

Akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiga hinnatakse järgmisi oskusi: loogiline ja matemaatiline mõtlemine; keeleliste väljendusvahendite valdamine; tabelite, jooniste, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskus; võõrkeeleoskus.

Test koosneb mitmest võrdse kaaluga allosast. Testi koondtulemus esitatakse 100 palli süsteemis. Test on kirjalik, valikvastustega, nii eesti kui ka vene keeles. Sooritusaeg kuni kolm tundi.

Testi tulemust ei hinnata toorpunktides vaid normaaljaotuse alusel. Konkreetse aasta testi parim sooritaja saab 100 punkti.

Testi osad
1. Tabelid, diagrammid, joonised
Hinnatakse oskust kasutada ja mõista tabelites ja joonistel esitatud informatsiooni. Ülesannetes kasutatavad materjalid on reeglina võetud eesti ajakirjandusest, õpikutest, populaarteaduslikest raamatutest, statistikakogumikest.

2. Andmete piisavus
Ülesanded nõuavad informatsiooni loogilise analüüsi oskust. Esitatakse küsimus, mida pole võimalik lahendada esitatud alginformatsiooni alusel. Seejärel antakse veel kaks täiendavat infokildu. Vastajal tuleb otsustada, kas antud lisainformatsioon on PIISAV esitatud küsimusele vastamiseks. Ülesanded ei nõua detailset arvutamist.

3. Matemaatika
Peast arvutatavad aritmeetika- ja hulgatehetega ülesanded. Tüüpülesanne: üldhariduskooli matemaatikakursuse sõnaline ülesanne.

4. Võõrkeel
Hinnatakse võõrkeeleoskust (inglise või saksa keel). Test koosneb 2-3-st võõrkeelsest ligikaudu leheküljepikkusest tekstist, mille kohta esitatakse küsimusi. Tekstid on võetud võõrkeelsest populaarteaduslikust kirjandusest või ajakirjandusest.

5. Sõnavara
Hinnatakse emakeelse sõnavara valdamist (eesti või vene keel).
Tüüpülesandeks on sõnade ja lausete samasuse, vastandlikkuse või analoogia hindamine tähenduse alusel.

6. Teksti mõistmine
Hinnatakse emakeelse (eesti või vene keel) keeruka teksti mõistmist. Esitatakse kaks 1–2 lk pikkust teadusteksti. Iga teksti sisu ja ideestiku kohta esitatakse 5-8 küsimust.

7. Ruumiline mõtlemine
Hinnatakse ruumilise ja tasapinnalise ettekujutuse oskust.
Ülesanded on seotud pinna- ja ruumilaotustega, seaduspärasustega kujundite jadades.