AAA

Koolieelse lasteasutuse pedagoog

Avatud ülikooli õpe

Magistriõpe
Lõpetamisel omandatav kraad: haridusteaduse magister
Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS)

Eeldusained ja vastuvõtutingimused

Vastuvõtu eeltingimuseks on:
- bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal või
- bakalaureusekraad muul erialal ning eelnevate õpingute jooksul läbitud üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogilised õpingud 24 EAP ulatuses, pedagoogiline praktika 15 EAP ulatuses, koolieelne didaktika 6 EAP ulatuses.

Õppekavad, mille lõpetajad ei pea taotlema varasemate õpingute eeldusainetele vastavuse hindamist:
- Tartu Ülikool: koolieelse lasteasutuse õpetaja, alushariduse pedagoog
- Tallinna Ülikool: alushariduse pedagoog
- Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž: alushariduse pedagoog
- Tallinna Pedagoogiline Seminar: koolieelse lasteasutuse õpetaja
- TÜ Narva Kolledž: alushariduse pedagoog, alushariduse pedagoog (vene õppekeele baasil), koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil)

VASTUVÕTT
Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel.
Õppekohtade arv: vaata õppekohtade tabelist

Vastuvõtutingimus Osakaal
kutsesobivuskatse 100%

Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.

Tegemist on õpetajakoolituse õppekavaga - cum laude alusel vastuvõtuks tuleb sooritada kutsesobivuskatse.

Kutsesobivuskatse

Eesmärk

Kutsesobivuskatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi

 • motiveeritus õppimiseks magistriõppes
 • arengupotentsiaal teaduslikuks tööks
 • analüüsi-, arutlus- ja väljendusoskus
 • võõrkeeleoskuse tase

Ülesehitus

Kutsesobivuskatse toimub intervjuuna üliõpilaskandidaadiga järgnevatel teemadel:

 • valmisolek magistriõpinguteks: uurimistöö teema, uurimisprobleem, uurimisvõimalused
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel
 • orienteerumine hariduselu puudutavates küsimustes

Intervjuu käigus vesteldakse üliõpilaskandidaadiga samadel teemadel ka võõrkeeles. Intervjuule eelnevalt antakse kandidaatidele koha peal aega (15 min) kirja panna oma mõtted uurimistööst (uurimistöö teema, uurimisprobleem, uurimisvõimalused), mis on aluseks intervjuule.

Intervjuu ühe kandidaadiga kestab 15–20 minutit.

Hindamine

Kutsesobivuskatse hindamiskriteeriumid:

 • uurimistöö teema aktuaalsus, uurimisprobleemi põhjendatus
 • arutlus ja järeldusoskus: probleemi sõnastamine, olulise väljatoomine, argumenteeritud põhjendamine, kokkuvõtte tegemine
 • eneseväljendusoskus: väljenduse täpsus, soravus ja sisukus
 • võõrkeeleoskus

Iga kriteeriumi hinnatakse maksimaalselt 25 punktiga.

Kutsesobivuskatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ja kutsesobivuskatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 50 punkti.
Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.

Ettevalmistuseks soovitatav kirjandus
Lõputööde juhend
Eesti elukestva õppe strateegia 2020
Õpetaja kutsestandard
Haridusalased artiklid