English (United Kingdom)

Teadustöö suundade tutvustus

Osakonna teadustöötajate uurimuste eesmärgiks on analüüsida ja mõtestada folkloori kui traditsioonil põhinevat loomingulist protsessi, mis saab oma tähendused ja funktsioonid sotsiaalses kontekstis. Lähema vaatluse all on elulood, mälestused, rahvalaulu žanrid, itk, muistend, legend, müüt ja muinasjutt, nende esitamine ja sotsiaalsed funktsioonid. Rahvusvahelisele folkloristikale orienteeritud teadustöö hõlmab lisaks eesti folkloorile ka läänemeresoome ja India rahvaste pärimust.

Lähemalt tegeletakse järgmiste allteemadega:

 • Pärimusmälu: mäletamine ja unustamine
 • Rahvapärased ja analüütilised žanrikontseptsioonid
 • Suulise ja kirjaliku vahekord folklooris
 • Autentsuskontseptsioon eesti folkloristikas
 • Üksikisiku roll jutuvestmisel ja pärimuse kujundajana
 • Muinasjuttude roll tänapäeva kultuuris
 • Usundilised žanrid ja maailmapilt
 • Itkutraditsioon personaalse ja kollektiivse enesemääratluse peegeldajana
 • Setu lokaaltraditsiooni sünkrooniline uurimine
 • Argiuskumused ja -arvamused tänapäeva ühiskonnas
 • Turism, pärimusmälu ja folkloor
 • Folkloor sotsiaalse tegelikkuse mõtestaja ning ümberkujundajana
 • Folkloori ja folkloristika kui diskursiivsete protsesside suhted