EST ENG
find

 

    Uudised

 

    Teadustöö

 

    Soosotsioloogia

 

    Rakendusuuringud

 

    Pildid

 

    Õppetöö

 

    Lingid

 

    Esileht

 

 

Trüki lehekülg

Uudised

Sooline võrdõiguslikkus 2008

Report on equality between women and men 2008 (22-02-2008) 

Läti ja Leedu edukad soolõhe vähendamises

Geneva, Switzerland, Thursday 8 November – Four Nordic countries, Sweden (1), Norway (2), Finland (3) and Iceland (4) once again top the latest Gender Gap Index released today by the World Economic Forum. All countries in the top 20 made progress relative to their scores last year – some more so than others. Latvia (13) and Lithuania (14) made the biggest advances among the top 20, gaining six and seven places respectively, driven by smaller gender gaps in labour force participation and wages.

More: http://www.weforum.org/en/media/Latest%20Press%20Releases/Global_Gender_Gap_2007

http://www.weforum.org/pdf/gendergap/rankings2007.xls

Eesti seisukohad ÜRO naistevastase diskrimineerimise keelustamise konventsiooni osas

Eesti Vabariik esitas täiendavaid selgitusi CEDAW komiteele seoses kolmanda ja neljanda aruande hilinemisega. Eesti annab CEDAW komitee 23 liikme ees teist korda aru augustis 2007. Tegelikult peaks raporteerima iga nelja aasta tagant. Aruannete hilinemisega rikub Eesto rahvusvahelise konventsiooni aruandekohustust. Konventsiooni sisu lühiülevaade, mis on koostatud Anu Laasi poolt 2002.

Ministry of Foreign Affairs (2007). Responses to the list of issues and questions with regard to
the consideration of the fourth periodic report. Estonia
. CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1. Tallinn.

Paindliku töökorralduse tähtsusest

Ilmunud on uus artiklite kogumik 'Töö ja pere. Paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive', mis on valminud Eesti Tööandjate Keskliidu ja partnerite projekti "Choices & Balance" raames läbiviidud uuringu põhjal.

Training Seminars for Women Scientists 

Center of Excellence Women and Science offers Training Seminars for Women Scientists. The programme 'Encouragement to Advance -Training Seminars for Women Scientists' intendsto empower women scientists within the European Research Area (ERA), offering training on appointmentprocedures for professorships in Austria, Belgium, the Netherlands, Switzerland, Germany,and the Czech Republic. Trainings encourage mobility and supranational careers in research andhigher education.  An overall of 16 seminars, of 14 participants each, are held in Brussels from April 2007 until January  2008.  Two deadlines are set to register applications. Please apply before May, 18th or before June, 29th latest. Seminars start in April 2007. Successful matching and participation in the project is enhanced by early application. To apply to the programme, please send (1) Application Form; (2) Letter of Motivation (maximum of1000 words) to the project coordinator: anke.lipinsky@cews.org.

2007 - võrdsete võimaluste aasta

Võrdsete võimaluste aasta toob Eestisse 100000 EURi lisaraha ja teist niisama palju peab lisama Eesti riik. Programmdokument 'Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 riiklikud prioriteedid Eestis' asub Sotsiaalministeeriumi kodulehel, aasta koordinaatoriks on määratud Heili Jõe.

Soome naisuurijatel oma blogi

22. jaanuaril 2007 asutati  Helsingin tutkijanaiset ry ja neil on oma blogi ehk ajaveeb: http://blogit.helsinki.fi/tutkijanaiset/

Leedu sai instituudi endale

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut saab olema Vilniuses, Leedus. Alustatakse 2007. aasta algusest üksikute töötajatega, räägitakse tegelikust käivitumisest aastast 2008. Instituudi eelarveks on perioodil 2007-2013 planeeritud 52,5 miljonit eurot. Instituudi eesmärgiks on uuringute läbiviimine ja andmebaaside ning informatsiooni talletamine ja jagamine. Üheks oluliseks tegevussuunaks on teadmiste suurendamine ühiskonna soospetsiifikast, mis suurendaks naiste ja meeste võrdseid võimalusi, majanduskasvu ja heaolu.  

Avatud uksed Brüsselis 9-12 oktoobril 2006

Seoses avatud uste päevadega on võimalik korraga kätte saada väga palju huvitavaid materjale, mis on hästi süstematiseeritud teemade ja autorite kaupa.

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2006/index.cfm?nmenu=1

Sooaspekti integreerimine ESF programmi

Raamprogrammi taustadokument soolise võrdõiguslikkuse arendamiseks uuel programmiperioodil 2007-2013. Eestist on töörühmas aktiivselt kaasa löönud Merlin Orgla (merlin.orgla[at]sm.ee] EQUAL prgrammist. Soovitatakse kõikidele programmi kavandajatele ja otsustajatele [to address effective ways of integrating the principles of gender equality and gender mainstreaming into Operational Programmes for 2007-2013].

The Working Group was made up of Member State representatives from Austria, Finland, Spain, Belgium (Flemish and Walloon Regions) and Estonia.

Euroopa Nõukogu dokumendid

http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Advanced&typ=&lang=EN&fc=REGAISEN&srm=25&md=100&cmsid=639

Aruanne naiste tööhõivest

UNIFEM (2006). The Story Behind the Numbers: Women and Employment in Central and Eastern Europe and the Western Commonwealth of Independent States. Bratislava

Raamat naistest parlamendis

Ilmunud on raamat „Women in Parliament: Beyond Numbers. A revised Edition”. Raamatu täisteksti on võimalik alla laadida aadressilt http://www.idea.int/publications/wip2/upload/WiP_inlay.pdf

Ilmus naiste elulugude raamat inglise keeles

Äsjailmunud ingliskeelne raamatu pealkiri "Carrying Linda's Stones" ("Tassimas Linda kive"). Raamat sisaldab viieteistkümne ajaloo hoovustesse sattunud Eesti naise jutustusi. Elulood on kaasaegseks illustratsiooniks sajanditepikkusele võõrvägede invasioonile ning valitsemisele, keskendudes kahekümnenda sajandi teisele poolele – hõlmates  endas perioodi Teisest maailmasõjast ja nõukogude okupatsioonist  kuni iseseisvusele üleminekuni. Rohkem: http://www.enut.ee/enut.php?id=&uid=255

Toetus 184 riigilt

ÜRO konventsiooni nimest 'Naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimisest' toetus on nüüdseks 184 riigilt (http://www.iwraw-ap.org/convention/parties.htm). Väga hea ülevaate rahvusvahelisest koostöö- ja surveavaldamisest võib saada Naiste Arenguorganisatsiooni kodulehelt, kus on ka kõigi riikide aruandlus esitatud: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

Kahjuks ei valitud viimasel istungil New-Yorgis konventsiooni järelvalve komiteesse Ungari professorit Andrea Petöt, kuid komitees on Krisztina Morvai Ungarist ja Dubravka Šimonoviã Horvaatiast. Kokku on eksperte üle maailma 23 (alates 1982. aastast on neid olnud seal 104). Viimane komisjoni 37. istung toimus 7.-25. augustini 2006. Komisjon peab istungeid kaks korda aastas.

Käsiraamat inimkaubitsemiga võitlusest

Raamat feministlikest vaidlustest

FEMINISTLIKUD VAIDLUSED. FILOSOOFILINE MÕTTEVAHETUS (L. Nicholson)

Raamat kujutab endast Suur-Philadelphia Filosoofiakonsortsiumi organiseeritud sümpoosionilt pärinevat vestlust nelja naise – Seyla Benhabib, Judith Butler, Nancy Fraser ja Drucilla Cornell – vahel. Väljakuulutatud teema oli feminism ja postmodernism ning algsed kõnelejad olid kolm esimest. Kuigi neil kolmel teoreetikul oli palju ühist, oli ka teada nende erinev suhtumine teemasse. See sarnasuse ja erinevuse ühtelangevus kombineerituna igaühe kui võimeka teoreetiku reputatsiooniga kindlustas tähelepanuväärse debati ning pärast ettekannete avaldamist kaasati arutellu neljas osaline, et kõik vastaksid üksteise algsetele esseedele. Raamat sisaldabki igaühelt kaht esseed: “Feminismi ja postmodernismi kohmetu liit” (1.), “Subjektiivsus, historiograafia ja poliitika: mõtisklused feminismi ja postmodernismi mõttevahetusest” (5.) (S. Benhabib); “Sattumuslikud põhialused: feminism ja “postmodernismi” küsimus” (2.), “Hoolikaks lugemiseks” (6.) (J. Butler); “Väär vastandus: vastus Seyla Benhabibile ja Judith Butlerile” (3.), “Pragmatism, feminism ja lingvistiline pööre” (8.) (N. Fraser); “Mis on eetiline feminism?” (4.), “Mõtestades ümber feminismi aega” (7.) (D. Cornell).

Soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakt

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE EUROOPA PAKT (2006). EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 23.−24. MÄRTS 2006. EESISTUJARIIGI JÄRELDUSED (II Lisa). EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, Brüssel, 18. mai 2006 (30.05), lk 28-29.

Suurbritannia naisfilosoofidel uus koduleht

The Society for Women in Philosophy-UK has just launched its new website http://www.dur.ac.uk/swipuk/

Online-ajakiri Aasia naistest poliitikas

Online-ajakirja ONLINEWOMEN BULLETIN annab välja rahvusvaheline naiste arenguorganisastioon Asia-Pacific ja see aub aadressil  www.onlinewomeninpolitics.org

Esitleti soolise võrdõiguslikkuse monitooringu aruandeid

2. mail esitleti soolise võrdõiguslikkuse monitooringu aruandeid, mis kõikidele nüüd lugemiseks:

Sooline ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis / EV Sotsiaalministeerium, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut. – [Tallinn, 2006]. – 15 lk. – (Sotsiaalministeeriumi Toimetised: Poliitikaanalüüs, ISSN 1736-3896; 2006, 1).

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2005. Raport

Akadeemiline blogindus/ajaveebindus - kas meeste valdkond?

Viimastel aastatel on filosoofid alustanud kümnete grupi- ja individuaalajaveebidega: näiteks  http://www.epistemelinks.com/Main/MainBlog.aspx ;
http://consc.net/weblogs.html ;
http://www.msnbc.msn.com/id/5457020/site/newsweek/

Artiklid: http://consc.net/people.html ; http://phonline.org/
Meesfilosoofid aktiivsemad blogijad kui naisfilosoofid. Selle põhjuseks peetakse meeste suuremat teooriahuvi ja naiste suuremat rakendusfilosoofia huvi. Blogi kui oluline teadusmeedium ei ole veel leidnud piisavat analüüsi ning rakendust teadustöö akrediteerimisel, kui see tekib, siis on naisteadlastel tarvis teha suurem hüpe meeskolleegidele järele jõudmiseks. Samas on arvatud, et parim blogiteoreetik on naine - Torill Mortensen.

Naised ja mehed Euroopa Liidus Eurostati peeglist

A statistical view of the life of women and men in the EU25. Eurostat Press Release 29/2006 (6 March 2006). Eesti naised elavad keskmiselt 4 ja mehed 9 aastat lühemat elu kui EL liikmesriikides (EL25)keskmiselt, noorimad esmasünnitajad on Eestis ja teistes Baltimaades. Kõrghariduse taotlejate seas on ligi kaks kolmandikku (61,5%) naisi Eestis, mis on 7% rohkem kui EL25-s keskmiselt. Eestis, Küprosel ja Slovakkias on suurim naiste ja meeste palkade vahe ja naised teenivad keskmiselt neljandiku meestest vähem, EL25 keskmine on 15%.

Rohkem: Eurostat news releases on the Internet 

Raamat sõja ajal kasvanud tüdrukutest

Ilmunud on uus raamat Eesti elulugude sarjast. Sõja ajal kasvanud tüdrukud: Eesti naiste mälestused Saksa okupatsioonist. Koostanud Rutt Hinrikus. Lisainfo EPL artiklist 11.03.2006 'Naised ja sõda: tunnete kaudu kogutud aja lugu'.

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse alane kokkulepe

Euroopa Komisjon on valmis saanud soolise võrdõiguslikkuse alase kokkuleppe, mis põhineb EL võrdõiguslikkuse tegevuskaval aastateks 2006-2010. See on avaldatud dokumendi 'EC Presidency Conclusions – 23/24 March 2006'  lisas 2 (ANNEX II) lehekülgedel 27-28.

Artiklite ladu

CiteSeer pakub 739,135 artiklit ja dokumenti.

Miinimumpalk Euroopas

Euroopa Tööandjate Föderatsiooni ülevaade miinumpalkadest näitab, et madalaim miinimumpalga kuumäär on Venemaal (23 eurot) ja kõrgeim Luksemburgis (1503 eurot). Eestis 191 eurot kuus.  2004. aastal EL-ga liitunutest on Eesti tagakeskmik, veelgi madalam on miinimumpalk Lätis, Leedus ja Slovakkias. 

Kasutajasõbralik rahvusvaheliste konventsioonide andmebaas

Human rights and  humanitarian law: www.whatconvention.org
With over 250 international conventions analyzed article by article, it  provides many useful functions, with among others, the possibility to  access in 1 click to:
- Your country’s obligations (or any country)
- Direct access to the key articles
- Reservations made by the country
- Customary law when relevant
- Status of ratifications
- User friendly interface

For instance, you just need to select a country, a topic and a date in  order to get direct access to the relevant articles of the conventions  binding the selected country. The search engine takes into account the  date of entry into force of the convention, the date of ratification by the  country, the resevations made and the customary law.

Tallinnas esinduslik töö- ja pereelu ühitamise teemaline konverents

Sotsiaalministeerium korraldas 3.-4. aprillil 2006 Tallinnas Viru Konverentsikeskuses Euroopa Komisjoniga koostöös rahvusvahelise töö- ja pereelu ühitamist käsitleva foorumi, mis keskendus alternatiivsetele laste, puudega inimeste ja vanurite hoiuteenustele. Foorumi sihtgrupiks oli Euroopa Ühenduse algatuse, EQUALi programmi rakendajad ning projektide esindajad. Anu Laasi ettekanne eesti keeles ja inglise keeles. Rohkem: http://www.tta.ee/esf/?lk=10

Raamat sookvootidest Euroopa poliitikas

Rahvusvaheline organisatsioon IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) on viinud läbi uuringu kvootide kasutamisest kogu maailmas ning üks viimaseid väljaandeid analüüsib Euroopa riike. Raamatu on toimetanud Francesca Binda ja Julie Ballington. Eesti olukorda on analüüsinud Anu Laas.  http://www.idea.int/publications/quotas_europe/index.cfm

Naistepäeval tutvustati Brüsselis uut võrdõiguslikkuse tegevuskava ja plaani luua soouuringute instituut

Brussel, 03-03-2006. Soolist ebavõrdsust Euroopas peaks lähema viie aasta jooksul aitama vähendada 21 erinevat tegevusprogrammi, mille suunised annab Euroopa Liidu uus soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava 2006-2010 -  'Roadmap for equality between men and women 2006-10' ('Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised. 2006-2010'). Selle tegevuskava pani kokku Euroopa Komisjon koostöös erinevate partnerorganisatsioonidega. Tegevuskava loob kindlama aluse ka loodavale soouuringute instituudile ja näeb selleks ette 50 miljonit eurot (new €50 million European institute for gender equality, reviewing all existing EU gender equality law, increasing awareness of gender inequality, ensuring gender equality is considered in all policies and pressing for better statistics). Tegevuskavas on välja toodud kuus prioroteetset tegevusvaldkonda, milleks aastatel 2006-2010 on:

1. Naiste ja meeste majandusliku iseseisvuse saavutamine;
2. Saavutada edu töö- ja pereelu ühitamisel;
3. Arendada naiste ja meeste võrdset osavõttu otsuste tegemisel;
4. Keelustada sugupoolepõhine vägivald ja inimkaubandus;
5. Likvideerida soostereotüüpe;
6. Arendada soolist võrdõiguslikkust väljaspool Euroopa Liitu.

Soolise võrdõiguslikkuse seadused eri maades

Erinevate riikide soolise võrdõiguslikkuse seadused on üles pandud ühe rahvusvahelise naiste õiguste kaitse organisastiooni (International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, IWRAW Asia Pacific) kodulehel: <http://www.iwraw-ap.org/resources/laws.htm>. IWRAW Asia Pasific on palju teinud maailma naiste seas, ka Eestis, rahvusvaheliste konvetsioonide paremaks mõistmiseks ning kasutamiseks. Nende Kuala Lumpuri kontor on tähtis rahvusvahelise koostöö keskpunkt.

European Social Survey (ESS)

Kättesaadavaks on saanud Euroopa Sotsiaaluuringu teise uuringuvooru andmed ja kokkuvõtlik Eesti raport TAI kodulehel.

Euroopa Sotsiaaluuring - European Social Survey (ESS) viidi läbi esimest korda aastal 2002, andmeid koguti 20 riigist (kokku üle 40 tuhande vastaja). Kahjuks ei kuulunud nende riikide hulka Eesti, kuid Eesti liitus uuringuga 2004. aastal ja Haridus- ja Teadusministeerium on eraldanud raha kolmanda uurimismisvooru läbiviimiseks Eestis 2006. aastal.

Andmeid saab Internetist pärast registreerimisprotsessi läbimist (see ei ole keeruline): http://ess.nsd.uib.no
Andmeid on võimalik tasuta maha laadida ja teha võrdlusuuringuid. Rahvusvahelise võrdlusuuringu probleemidest ESS näitel on kirjutanud artikli Mare Ainsaar ja Liina-Mai Tooding (http://www.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=72506/mare_ainsaar_liina-mai_tooding.doc).

Sociology Arena pakub publitseerimisvõimalusi

Sociology Arena http://www.sociologyarena.com/sociologyarena/about.html

This site was created to provide access to the most useful, interesting and innovative resources available to Sociologists, on the internet. Scholars, students and professionals are increasingly turning to the web as a vital source for academics, researchers, students and practitioners. The Arena is designed to be a comprehensive navigator, providing a one-stop gateway to sociology resources for academics, researchers, students and practitioners.This site was created to provide access to the most useful, interesting and innovative resources available to Sociologists, on the internet. Scholars, students and professionals are increasingly turning to the web as a vital source for academics, researchers, students and practitioners. The Arena is designed to be a comprehensive navigator, providing a one-stop gateway to sociology resources for academics, researchers, students and practitioners.

Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005- 2007

Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2005- 2007 Lissaboni strateegia rakendamiseks /eesti keeles / /in English/.

 

 

© Anu Laas, 2005   Viimati muudetud: 23.01.2012  Välkpost: laas[at]ut.ee