3.1. Rektoraadi büroo 
Töötajaid : 24 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 23,80  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.6. Välislepingud- ja grandid 13 277 15 000 0 15 000 15 000 100,0 28 277 16 205 57,3
2.7. Tõukefondid -15 010 37 594 0 37 594 30 479 81,1 15 468 34 802 225,0
3.   Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 3 001 0 0 0 18 700 *** 21 701 5 586 25,7
3.2. Muud tulud (sisekäive) 0 41 640 0 41 640 41 876 100,6 41 876 41 876 100,0
Kokku muud tulud 3 001 41 640 0 41 640 60 576 145,5 63 577 47 462 74,7
4.    Tulud üldfondist 35 280 1 174 410 104 943 1 279 353 1 279 353 100,0 1 314 633 1 294 284 98,5
Tulud kokku 36 548 1 268 644 104 943 1 373 587 1 385 407 100,9 1 421 956 1 392 753 97,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 831 503 55 774 887 277 902 900 893 280 98,9 9 620  
   1.1. Palgakulud 0 620 524 41 622 662 147 673 806 667 196 99,0 6 610  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 204 773 13 735 218 508 222 356 219 435 98,7 2 921  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 205 416 6 621 6 738 6 650 98,7 89  
2. Koolitus ja lähetused 0 52 000 680 52 680 53 608 55 226 103,0 -1 618  
3. Kantselei- ja majanduskulud 8 593 30 500 1 018 40 111 40 666 36 568 89,9 4 098  
5. IT kulud 0 10 000 70 10 070 10 248 11 807 115,2 -1 560  
5.1. IT kulud 0 6 742 0 6 742 6 861 8 901 129,7 -2 040  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 258 70 3 328 3 387 2 906 85,8 481  
6. Transpordikulud 0 2 500 424 2 924 2 975 1 541 51,8 1 435  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 16 100 15 522 31 622 32 179 33 074 102,8 -896  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 500 -145 1 355 1 379 5 268 382,1 -3 890  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 500 -145 1 355 1 379 5 268 382,1 -3 890  
10. Ruumide kulud 0 59 547 -1 600 57 947 58 967 52 774 89,5 6 193  
10.1. Ruumide kulud 0 7 600 0 7 600 7 734 1 032 13,3 6 702  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 51 947 -1 600 50 347 51 233 51 742 101,0 -509  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 2 160 *** -2 160  
Kulud kokku 8 593 1 003 650 71 743 1 083 986 1 102 922 1 091 699 99,0 11 222  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Nõukogu tegevuskulud 3 131 100 000 0 103 131 103 131 102 926 99,8 205  
Siseauditi üksus 0 0 33 200 33 200 33 200 28 754 86,6 4 446  
Avalike ürituste korraldamine 161 76 900 0 77 061 77 061 76 433 99,2 628  
Väliskoostöölepingud 9 675 23 000 0 32 675 32 675 23 562 72,1 9 113  
Academica 13 277 15 000 0 28 277 28 277 16 205 57,3 12 072  
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire -15 010 37 594 0 22 584 15 468 34 802 225,0 -19 334  
RAK 4.1.1. Üksuste, protsesside ja finantside juhtimise täiustamine  16 721 12 500 0 29 221 29 221 18 371 62,9 10 850  
Kulud kokku 36 548 1 268 644 104 943 1 410 135 1 421 956 1 392 753 97,9 29 203