1.3. Arstiteaduskond
AI - anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Töötajaid : 13 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 7,2
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 25 241 107 609 0 107 609 107 609 100,0 132 850 116 273 87,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 8 482 *** 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 21 900 *** 21 900 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 25 241 107 609 0 107 609 137 991 128,2 163 232 124 755 76,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 26 507 21 780 0 21 780 21 780 100,0 48 287 34 169 70,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid -14 372 87 992 0 87 992 28 007 31,8 13 636 52 849 387,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 12 136 109 772 0 109 772 49 787 45,4 61 923 87 018 140,5
3.   Muud tulud 11 332 0 0 0 17 747 *** 29 079 1 282 4,4
      Arengufondi eraldis 0 -2 702 0 -2 702 -1 182 43,8 -1 182 -1 182 100,0
Tegevustulud kokku 48 709 214 679 0 214 679 204 343 95,2 253 052 211 873 83,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 20 359 203 026 0 223 384 213 609 183 987 86,1 29 622  
   1.1. Palgakulud 15 193 148 825 0 164 018 156 852 134 447 85,7 22 405  
   1.2. Sotsiaalmaksud 5 014 49 112 0 54 126 51 761 44 595 86,2 7 166  
   1.3. Töötuskindlustus 152 1 488 0 1 640 1 569 1 344 85,7 224  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 3 600 0 3 600 3 427 3 600 105,1 -173  
2. Koolitus ja lähetused 5 000 7 500 0 12 500 12 139 1 307 10,8 10 832  
3. Kantselei- ja majanduskulud 6 000 3 447 0 9 447 9 281 13 453 145,0 -4 173  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 3 000 0 0 3 000 3 000 6 776 225,9 -3 776  
5. IT kulud 5 042 0 0 5 042 5 042 7 484 148,4 -2 442  
5.1. IT kulud 4 000 0 0 4 000 4 000 6 474 161,9 -2 474  
5.2. IT kulud (sisekäive) 1 042 0 0 1 042 1 042 1 010 96,9 32  
6. Transpordikulud   0 0 0 0 506 0,0 -506  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 500 0 0 1 500 1 500 76 5,1 1 424  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 7 808 707 0 8 515 8 481 -1 738 -20,5 10 219  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 870 409 0 1 279 1 259 -1 738 -138,0 2 997  
9.2. Muud tegevuskulud 6 938 298 0 7 236 7 222 0 0,0 7 222  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 20 0,0 -20  
Tegevuskulud kokku 48 709 214 679 0 263 388 253 052 211 873 83,7 41 179