1.4. Filosoofiateaduskond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid : 70 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 54,7
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -135 822 266 705 23 464 290 169 290 169 100,0 154 348 332 407 215,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 25 433 0 25 433 28 124 110,6 28 124 28 124 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 60 000 0 60 000 67 443 112,4 67 443 67 443 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 40 000 0 40 000 64 809 162,0 64 809 64 809 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid 7 866 10 000 0 10 000 4 940 49,4 12 805 16 169 126,3
1.7. Muu õppetegevus 43 788 383 469 0 383 469 383 470 100,0 427 258 408 915 95,7
Kokku tulud õppetegevusest -84 168 785 607 23 464 809 071 838 954 103,7 754 786 917 867 121,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 30 948 151 000 0 151 000 151 040 100,0 181 988 155 549 85,5
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 42 280 0 42 280 43 759 103,5 43 759 43 458 99,3
2.3. Baasfinantseerimine 2 973 0 48 166 48 166 48 166 100,0 51 139 46 413 90,8
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 20 692 70 000 0 70 000 111 993 160,0 132 685 104 864 79,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 1 14 000 0 14 000 12 675 90,5 12 675 13 111 103,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 13 830 20 000 0 20 000 147 679 738,4 161 510 63 750 39,5
2.6. Välislepingud ja -grandid 19 965 200 000 0 200 000 207 014 103,5 226 979 153 737 67,7
2.7. Tõukefondid -24 149 592 000 0 592 000 620 478 104,8 596 329 920 971 154,4
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 13 297 0 0 0 26 103 *** 39 400 24 977 63,4
Kokku tulud teadustegevusest 77 556 1 089 280 48 166 1 137 446 1 368 907 120,3 1 446 463 1 526 831 105,6
3.   Muud tulud -12 829 2 000 0 2 000 89 767 4488,4 76 938 92 775 120,6
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -4 340 0 -4 340 -5 233 120,6 -5 233 -5 233 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -5 565 *** -5 565 -5 565 100,0
      Instituudi arengufondid 0 0 0 0 5 565 *** 5 565 5 831 104,8
Tegevustulud kokku -19 441 1 872 547 71 630 1 944 177 2 292 395 117,9 2 272 954 2 532 506 111,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 318 898 56 630 1 375 528 1 624 385 1 613 142 99,3 11 243  
   1.1. Palgakulud 0 928 616 42 261 970 878 1 146 526 1 129 019 98,5 17 507  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 306 443 13 946 320 390 378 354 372 399 98,4 5 954  
   1.3. Töötuskindlustus 0 9 286 423 9 709 11 465 11 552 100,8 -87  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 8 000 0 8 000 9 447 29 613 313,5 -20 166  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 66 552 0 66 552 78 592 70 558 89,8 8 034  
2. Koolitus ja lähetused 0 80 000 0 80 000 94 473 106 653 112,9 -12 179  
3. Kantselei- ja majanduskulud -19 441 80 000 15 000 75 559 89 229 189 146 212,0 -99 918  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 80 000 0 80 000 94 473 21 641 22,9 72 832  
5. IT kulud 0 14 000 0 14 000 16 533 42 566 257,5 -26 033  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 27 058 *** -27 058  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 14 000 0 14 000 16 533 15 508 93,8 1 024  
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 5 905 8 292 140,4 -2 387  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 7 500 0 7 500 8 857 27 811 314,0 -18 954  
8. Investeeringud põhivarasse 0 5 110 0 5 110 6 034 239 545 3969,6 -233 510  
9. Muud tegevuskulud 0 7 679 0 7 679 9 068 -15 764 -173,8 24 832  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -16 461 0,0 16 461  
9.2. Muud tegevuskulud 0 7 679 0 7 679 9 068 698 7,7 8 371  
10. Ruumide kulud 0 122 000 0 122 000 144 072 129 490 89,9 14 582  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 2 238 0,0 -2 238  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 122 000 0 122 000 144 072 127 252 88,3 16 819  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 152 360 0 152 360 179 925 169 984 94,5 9 940  
Tegevuskulud kokku -19 441 1 872 547 71 630 1 924 736 2 272 954 2 532 506 111,4 -259 552