2.8.2. Ajaloo muuseum
Töötajaid : 28 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 21,55  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.7. Muu õppetegevus 3 000 0 0 0 0 *** 3 000 3 000 100,0
2.7. Tõukefondid -25 978 20 000 0 20 000 26 647 133,2 669 20 835 3116,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus -1 991 30 000 0 30 000 25 603 85,3 23 612 24 042 101,8
3.   Muud tulud
3.1.1. Renditulud, piletite ja suveniiride müük 10 235 72 000 0 72 000 69 701 96,8 79 936 76 792 96,1
3.1.2. Sihtotstarbelised vahendid 4 140 55 000 0 55 000 39 219 71,3 43 359 33 814 78,0
Kokku muud tulud 14 374 127 000 0 127 000 108 920 85,8 123 295 110 605 89,7
4.    Tulud üldfondist -12 404 530 270 13 400 543 670 543 670 100,0 531 266 560 709 105,5
6.    Asutuse arengufond 11 372 0 0 0 2 560 *** 13 932 13 705 98,4
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -2 560 *** -2 560 -2 560 100,0
Tegevustulud kokku -11 627 707 270 13 400 720 670 704 840 97,8 693 213 730 336 105,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 301 573 13 400 314 973 308 055 347 438 112,8 -39 384  
   1.1. Palgakulud 0 225 055 10 000 235 055 229 892 258 575 112,5 -28 684  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 74 268 3 300 77 568 75 864 86 285 113,7 -10 420  
   1.3. Töötuskindlustus 0 2 251 100 2 351 2 299 2 578 112,2 -279  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 5 200 0 5 200 5 086 6 722 132,2 -1 636  
3. Kantselei- ja majanduskulud -11 627 110 000 0 98 373 95 957 105 279 109,7 -9 322  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 3 000 0 3 000 2 934 8 156 278,0 -5 222  
5. IT kulud 0 20 782 0 20 782 20 325 23 179 114,0 -2 854  
5.1. IT kulud 0 6 000 0 6 000 5 868 7 413 126,3 -1 545  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 14 782 0 14 782 14 457 15 766 109,1 -1 309  
6. Transpordikulud 0 3 500 0 3 500 3 423 3 761 109,9 -338  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 500 0 3 500 3 423 4 823 140,9 -1 400  
8. Investeeringud põhivarasse 0 10 000 0 10 000 9 780 100 1,0 9 680  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 978 -12 523 -1280,4 13 501  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -13 250 *** 13 250  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 978 728 74,4 251  
10. Ruumide kulud 0 248 715 0 248 715 243 251 243 400 100,1 -149  
10.1. Ruumide kulud 0 8 000 0 8 000 7 824 7 843 100,2 -19  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 240 715 0 240 715 235 427 235 557 100,1 -130  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Tegevuskulud kokku -11 627 707 270 13 400 709 043 693 213 730 336 105,4 -37 123