1.3. Arstiteaduskond
AN - anatoomia instituut
Töötajaid : 25 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 22,75
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 34 406 384 116 0 384 116 384 116 100,0 418 522 392 703 93,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 34 406 384 116 0 384 116 384 116 100,0 418 522 392 703 93,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 5 540 67 000 0 67 000 67 000 100,0 72 540 63 979 88,2
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 2 717 0 0 0 51 617 *** 54 333 54 333 100,0
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0   *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 8 256 67 000 0 67 000 118 617 177,0 126 873 118 313 93,3
3.   Muud tulud 2 737 600 0 600 17 100 2850,0 19 837 17 054 86,0
      Arengufondi eraldis 0 -2 028 0 -2 028 -2 117 104,4 -2 117 -2 117 100,0
Tegevustulud kokku 45 400 449 688 0 449 688 517 716 115,1 563 115 525 953 93,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 31 490 407 360 0 438 850 500 475 414 970 82,9 85 505  
   1.1. Palgakulud 23 500 304 000 0 327 500 373 488 309 694 82,9 63 795  
   1.2. Sotsiaalmaksud 7 755 100 320 0 108 075 123 251 102 180 82,9 21 071  
   1.3. Töötuskindlustus 235 3 040 0 3 275 3 735 3 096 82,9 638  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 11 000 0 11 000 12 664 8 845 69,8 3 819  
3. Kantselei- ja majanduskulud 13 910 19 511 0 33 421 36 372 19 793 54,4 16 580  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 2 000 0 2 000 2 303 3 697 160,6 -1 394  
5. IT kulud 0 4 600 0 4 600 5 296 3 343 63,1 1 953  
5.1. IT kulud 0 1 200 0 1 200 1 382 170 12,3 1 212  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 400 0 3 400 3 914 3 173 81,1 741  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 454 999 28,9 2 455  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 1 748 0,0 -1 748  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 70 836 0,0 -70 836  
9. Muud tegevuskulud 0 2 097 0 2 097 2 414 578 23,9 1 836  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 407 0,0 -407  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 097 0 2 097 2 414 171 7,1 2 243  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 120 0 120 138 1 145 828,6 -1 007  
Tegevuskulud kokku 45 400 449 688 0 495 088 563 115 525 953 93,4 37 163