1.2. Õigusteaduskond
AO - avaliku õiguse instituut
Töötajaid : 35 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 30,95
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 303 629 113 675 0 113 675 113 675 100,0 417 304 301 380 72,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 20 322 0 20 322 8 482 41,7 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 334 317 0 334 317 0 0,0 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 320 945 0 320 945 250 000 77,9 250 000 250 000 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 11 134 0 0 0 13 943 *** 25 076 25 076 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 314 763 789 258 0 789 258 386 099 48,9 700 862 584 938 83,5
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 3 810 0 0 0 0 *** 3 810 3 810 100,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 2 277 0 0 0 0 *** 2 277 0 0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 72 160 9 000 0 9 000 -1 460 -16,2 70 700 51 189 72,4
2.6. Välislepingud ja -grandid 55 427 80 000 0 80 000 66 489 83,1 121 917 136 124 111,7
2.7. Tõukefondid -92 0 0 0 92 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus   0 0 0 0 *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 133 582 89 000 0 89 000 65 122 73,2 198 704 191 124 96,2
3.   Muud tulud -2 199 0 0 0 41 *** -2 158 41 -1,9
6.   Eraldis teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -3 643 *** -3 643 -3 643 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Instituudi arengufondid -587 0 0 0 0 *** -587 21 -3,6
Tegevustulud kokku 445 559 878 258 0 878 258 447 619 51,0 893 177 772 480 86,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 708 182 0 708 182 477 810 681 565 142,6 -203 756  
   1.1. Palgakulud 0 528 494 0 528 494 356 574 508 713 142,7 -152 139  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 174 403 0 174 403 117 670 167 816 142,6 -50 147  
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 285 0 5 285 3 566 5 035 141,2 -1 470  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 0 0 0 0 54 756 0,0 -54 756  
3. Kantselei- ja majanduskulud 445 559 0 0 445 559 300 618 18 412 6,1 282 206  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 2 402 0,0 -2 402  
5. IT kulud 0 0 0 0 0 2 102 *** -2 102  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 2 102 *** -2 102  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 2 751 0,0 -2 751  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 1 549 0,0 -1 549  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 -662 0,0 662  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -2 124 0,0 2 124  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 1 462 0,0 -1 462  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 170 076 0 170 076 114 750 9 605 8,4 105 145  
Tegevuskulud kokku 445 559 878 258 0 1 323 817 893 177 772 480 86,5 120 697