1.3. Arstiteaduskond
AR - dekanaat
Töötajaid : 9 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 8,16
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 503 070 1 165 635 130 858 1 296 493 1 296 493 100,0 1 799 563 1 527 178 84,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 400 000 0 400 000 452 357 113,1 452 357 135 712 30,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 430 *** 430 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 503 070 1 565 635 130 858 1 696 493 1 749 280 103,1 2 252 350 1 662 890 73,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 641 365 0 641 365 653 944 102,0 653 944 653 944 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 17 070 217 329 0 217 329 217 329 100,0 234 399 118 298 50,5
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 153 151 100 0 151 100 104 276 69,0 104 429 104 429 100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 1 484 0 0 0 1 000 *** 2 484 1 004 40,4
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid -221 179 4 060 395 0 4 060 395 3 048 849 75,1 2 827 670 3 033 799 107,3
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -202 472 5 070 189 0 5 070 189 4 025 397 79,4 3 822 926 3 911 474 102,3
3.   Muud tulud 288 539 69 530 0 69 530 1 006 659 1447,8 1 295 198 590 191 45,6
6.   Teaduskonna arengufond 42 044 192 520 0 192 520 197 126 102,4 239 171 150 418 62,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -15 470 0 -15 470 0 0,0 0 0 ***
Tegevustulud kokku 631 181 6 882 405 130 858 7 013 263 6 978 463 99,5 7 609 644 6 314 974 83,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 26 800 1 426 838 130 858 1 584 496 1 576 766 808 989 51,3 767 778  
   1.1. Palgakulud 20 000 717 314 96 589 833 903 829 864 297 965 35,9 531 899  
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 236 714 31 874 275 188 273 855 89 953 32,8 183 903  
   1.3. Töötuskindlustus 200 7 173 966 8 339 8 299 2 705 32,6 5 594  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 465 637 1 429 467 066 464 748 418 366 90,0 46 383  
2. Koolitus ja lähetused 5 000 23 000 0 28 000 27 886 4 666 16,7 23 220  
3. Kantselei- ja majanduskulud 281 000 77 180 0 358 180 357 797 31 867 8,9 325 930  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 355 442 -1 456 311 0 -1 100 869 -1 093 643 64 145 -5,9 -1 157 788  
5. IT kulud 2 000 30 672 0 32 672 32 520 16 279 50,1 16 241  
5.1. IT kulud 2 000 15 000 0 17 000 16 926 1 971 11,6 14 954  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 15 672 0 15 672 15 594 14 308 91,7 1 287  
6. Transpordikulud 3 000 4 500 0 7 500 7 478 2 372 31,7 5 106  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 15 000 0 15 000 14 926 8 568 57,4 6 358  
8. Investeeringud põhivarasse -570 000 4 117 216 0 3 547 216 3 526 786 3 754 926 106,5 -228 140  
8. Siire siirdemeditsiinikeskuse ehitusse 0 190 229 0 190 229 189 285 190 229 100,5 -944  
9. Muud tegevuskulud 157 939 773 216 0 931 155 927 319 134 136 14,5 793 183  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 157 939 580 163 0 738 102 735 224 131 372 17,9 603 851  
9.2. Muud tegevuskulud 0 193 053 0 193 053 192 095 2 764 1,4 189 332  
10. Ruumide kulud 370 000 1 022 044 0 1 392 044 1 386 973 818 861 59,0 568 112  
10.1. Ruumide kulud 50 000 300 000 0 350 000 348 511 16 737 4,8 331 775  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 320 000 722 044 0 1 042 044 1 038 462 802 124 77,2 236 338  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 658 821 0 658 821 655 552 479 937 73,2 175 615  
Tegevuskulud kokku 631 181 6 882 405 130 858 7 644 444 7 609 644 6 314 974 83,0 1 294 671