1.3. Arstiteaduskond
Töötajaid : 542 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 402,69  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 071 726 5 824 748 167 819 5 992 567 5 992 567 100,0 7 064 293 6 029 150 85,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 144 116 25 516 169 632 135 706 80,0 135 706 135 706 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 400 000 0 400 000 452 357 113,1 452 357 135 712 30,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 288 0 288 1 069 371,2 1 069 1 069 100,0
1.4. Täiendusõpe 31 683 265 800 0 265 800 225 013 84,7 256 696 210 954 82,2
1.5. Residentide koolitus 1 644 558 8 521 311 0 8 521 311 9 991 293 117,3 11 635 851 9 937 487 85,4
1.6. Tõukefondid -122 923 133 573 343 066 476 639 442 087 92,8 319 164 467 452 146,5
1.7. Muu õppetegevus -3 871 6 627 13 290 19 917 409 233 2054,7 405 362 299 209 73,8
Kokku tulud õppetegevusest 2 621 173 15 296 463 549 691 15 846 154 17 649 325 111,4 20 270 498 17 216 738 84,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 122 623 2 172 090 118 500 2 290 590 2 290 590 100,0 2 413 213 1 991 829 82,5
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 608 185 33 180 641 365 653 944 102,0 653 944 653 944 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 62 256 217 329 20 000 237 329 240 124 101,2 302 380 170 023 56,2
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused                  
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 167 621 650 000 112 000 762 000 792 356 104,0 959 977 739 225 77,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 153 130 000 21 100 151 100 104 276 69,0 104 429 104 429 100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 173 713 712 867 -25 574 687 293 417 854 60,8 591 567 499 738 84,5
2.6. Välislepingud ja -grandid -52 396 1 587 848 253 437 1 841 285 1 972 410 107,1 1 920 014 1 488 068 77,5
2.7. Tõukefondid -1 261 890 6 125 763 868 016 6 993 779 5 217 746 74,6 3 955 856 6 730 634 170,1
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 839 15 000 -15 000 0 25 603 *** 26 442 27 389 103,6
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 18 828 106 000 0 106 000 307 500 290,1 326 328 165 385 50,7
Kokku tulud teadustegevusest -768 254 12 325 082 1 385 659 13 710 741 12 022 402 87,7 11 254 149 12 570 663 111,7
3.   Muud tulud 328 865 334 977 -40 513 294 464 1 780 576 604,7 2 109 441 1 319 566 62,6
      Arengufondi eraldised 0 0 -192 520 -192 520 -439 162 228,1 -439 162 -439 162 100,0
      Arengufond 150 995 0 192 520 192 520 439 162 228,1 590 157 395 636 67,0
Tegevustulud kokku 2 332 779 27 956 522 1 894 837 29 851 359 31 452 304 105,4 33 785 083 31 063 441 91,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 172 430 10 076 614 1 080 947 11 329 991 11 517 528 10 420 500 90,5 1 097 028  
   1.1. Palgakulud 121 963 7 058 988 729 569 7 910 520 8 049 607 7 260 575 90,2 789 033  
   1.2. Sotsiaalmaksud 40 248 2 329 466 240 758 2 610 471 2 656 370 2 379 659 89,6 276 711  
   1.3. Töötuskindlustus 1 220 70 590 7 296 79 105 80 496 71 953 89,4 8 543  
   1.4. Teadusstipendiumid 9 000 151 934 101 895 262 829 266 306 289 947 108,9 -23 641  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 465 637 1 429 467 066 464 748 418 366 90,0 46 383  
2. Koolitus ja lähetused 90 150 484 209 151 553 725 911 733 195 454 733 62,0 278 463  
3. Kantselei- ja majanduskulud 457 965 1 451 778 333 946 2 243 689 2 245 772 2 379 203 105,9 -133 432  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 014 580 7 326 071 107 988 9 448 639 10 923 053 9 351 750 85,6 1 571 303  
5. IT kulud 14 952 187 850 -16 697 186 105 189 310 169 377 89,5 19 933  
5.1. IT kulud 12 000 106 273 -6 569 111 704 112 251 86 419 77,0 25 832  
5.2. IT kulud (sisekäive) 2 952 81 577 -10 129 74 401 77 059 82 958 107,7 -5 900  
6. Transpordikulud 6 724 23 674 20 887 51 285 53 154 43 193 81,3 9 961  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 11 100 49 751 40 548 101 399 97 917 48 829 49,9 49 089  
8. Investeeringud põhivarasse -1 008 427 4 839 574 568 366 4 399 513 4 347 874 5 914 931 136,0 -1 567 057  
8. Siire siirdemeditsiinikeskuse ehitusse 0 190 229 0 190 229 189 285 190 229 100,5 -944  
9. Muud tegevuskulud 203 306 1 433 777 -373 488 1 263 595 1 261 412 98 924 7,8 1 162 488  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 170 366 0 614 101 784 467 780 491 67 979 8,7 712 513  
9.2. Muud tegevuskulud 32 940 1 433 777 -987 589 479 128 480 920 30 945 6,4 449 975  
10. Ruumide kulud 370 000 1 063 628 -41 584 1 392 044 1 386 973 1 035 397 74,7 351 576  
10.1. Ruumide kulud 50 000 230 000 70 000 350 000 348 511 233 273 66,9 115 238  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 320 000 833 628 -111 584 1 042 044 1 038 462 802 124 77,2 236 338  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 829 366 22 372 851 739 839 609 956 376 113,9 -116 766  
Tegevuskulud kokku 2 332 779 27 956 522 1 894 837 32 184 138 33 785 083 31 063 441 91,9 2 721 642