1.8. Matemaatika-informaatikateaduskond
AT - arvutiteaduse instituut
Töötajaid : 96 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 78,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 121 213 757 352 32 500 789 852 789 852 100,0 911 065 665 183 73,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 35 285 0 35 285 23 525 66,7 23 525 23 525 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 10 000 0 10 000 20 016 200,2 20 016 0 0,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 2 695 *** 2 695 332 12,3
1.6. Tõukefondid -191 060 477 000 0 477 000 766 775 160,7 575 716 950 163 165,0
1.7. Muu õppetegevus 123 954 470 000 0 470 000 1 033 183 219,8 1 157 137 901 902 77,9
Kokku tulud õppetegevusest 54 108 1 749 637 32 500 1 782 137 2 636 046 147,9 2 690 154 2 541 105 94,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 60 548 422 310 0 422 310 422 310 100,0 482 858 413 979 85,7
2.3. Baasfinantseerimine 19 735 41 790 0 41 790 41 790 100,0 61 525 31 079 50,5
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 13 299 54 060 0 54 060 54 060 100,0 67 359 59 768 88,7
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 35 987 150 000 0 150 000 136 258 90,8 172 245 107 143 62,2
2.6. Välislepingud ja -grandid 178 037 250 000 0 250 000 321 944 128,8 499 980 190 485 38,1
2.7. Tõukefondid -56 079 489 185 0 489 185 321 705 65,8 265 627 564 809 212,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 57 503 253 927 0 253 927 233 100 91,8 290 603 269 207 92,6
Kokku tulud teadustegevusest 309 030 1 661 272 0 1 661 272 1 531 167 92,2 1 840 198 1 636 470 88,9
3.   Muud tulud 14 517 8 500 0 8 500 47 748 561,7 62 265 55 245 88,7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -33 693 *** -33 693 -33 693 100,0
      Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -51 823 *** -51 823 -51 823 100,0
      Instituudi arengufond 152 043 0 0 0 51 823 *** 203 865 86 104 42,2
Tegevustulud kokku 529 697 3 419 409 32 500 3 451 909 4 181 268 121,1 4 710 966 4 233 408 89,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 760 428 32 500 2 792 928 3 383 050 3 004 256 88,8 378 794  
   1.1. Palgakulud 0 1 718 230 24 254 1 742 484 2 110 656 1 862 732 88,3 247 924  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 567 016 8 004 575 020 696 516 612 716 88,0 83 800  
   1.3. Töötuskindlustus 0 17 182 243 17 425 21 107 18 500 87,7 2 607  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 380 000 0 380 000 460 291 432 464 94,0 27 827  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 78 000 0 78 000 94 481 77 844 82,4 16 636  
2. Koolitus ja lähetused 0 145 000 0 145 000 175 637 210 856 120,1 -35 219  
3. Kantselei- ja majanduskulud 529 697 95 000 0 624 697 644 770 279 677 43,4 365 093  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 57 000 0 57 000 69 044 110 443 160,0 -41 399  
5. IT kulud 0 147 000 0 147 000 178 060 261 581 146,9 -83 521  
5.1. IT kulud 0 130 000 0 130 000 157 468 246 418 156,5 -88 950  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 17 000 0 17 000 20 592 15 163 73,6 5 429  
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 6 056 3 557 58,7 2 500  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 41 000 0 41 000 49 663 30 118 60,6 19 545  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 106 030 0,0 -106 030  
9. Muud tegevuskulud 0 9 594 0 9 594 11 621 40 276 346,6 -28 655  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 000 0 2 000 2 423 22 033 909,5 -19 611  
9.2. Muud tegevuskulud 0 7 594 0 7 594 9 199 18 242 198,3 -9 044  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 159 387 0 159 387 193 064 186 615 96,7 6 449  
Tegevuskulud kokku 529 697 3 419 409 32 500 3 981 606 4 710 966 4 233 408 89,9 477 557