3.3. Elukestva õppe keskus
Töötajaid : 19 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 16,7  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.4.1 Täiendusõpe 95 391 230 000 0 230 000 192 480 83,7 287 872 240 386 83,5
1.4.2 Täiendusõpe (suveülikool) -17 500 160 000 0 160 000 238 925 149,3 221 425 206 662 93,3
1.6. Tõukefondid -336 338 505 366 0 505 366 569 620 112,7 233 282 560 518 240,3
1.7. Muud õppetulud 18 082 75 000 0 75 000 91 507 122,0 109 589 85 029 77,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 29 447 0 0 0 22 070 *** 51 517 43 612 84,7
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 29 447 0 0 0 22 070 *** 51 517 43 612 84,7
3.    Muud tulud 1 392 13 000 0 13 000 25 495 196,1 26 887 4 142 15,4
4.    Tulud üldfondist 35 440 339 114 0 339 114 339 114 100,0 374 554 394 568 105,3
Tulud kokku -174 086 1 322 480 0 1 322 480 1 479 211 111,9 1 305 124 1 534 916 117,6
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -120 600 663 583 0 542 983 614 016 705 593 114,9 -91 577  
   1.1. Palgakulud -90 000 492 226 0 402 226 454 916 524 540 115,3 -69 624  
   1.2. Sotsiaalmaksud -29 700 162 435 0 132 735 150 122 172 913 115,2 -22 790  
   1.3. Töötuskindlustus -900 4 922 0 4 022 4 549 5 224 114,8 -674  
   1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 0 4 000 0 4 000 4 428 2 916 65,9 1 512  
2. Koolitus ja lähetused 0 24 250 0 24 250 26 846 34 182 127,3 -7 336  
3. Kantselei- ja majanduskulud -68 884 5 800 0 -63 084 -62 463 81 747 -130,9 -144 210  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 49 230 0 49 230 54 500 93 633 171,8 -39 133  
5. IT kulud 0 5 046 0 5 046 5 586 5 527 99,0 58  
5.1. IT kulud 0 1 000 0 1 000 1 107 2 667 240,9 -1 560  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 046 0 4 046 4 479 2 860 63,9 1 618  
6. Transpordikulud 0 2 600 0 2 600 2 878 2 758 95,8 121  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 32 010 0 42 010 45 436 55 054 121,2 -9 618  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud -30 000 9 901 0 -20 099 -19 039 -21 204 111,4 2 165  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -30 000 0 0 -30 000 -30 000 -33 829 112,8 3 829  
9.2. Muud tegevuskulud 0 9 901 0 9 901 10 961 12 625 115,2 -1 665  
10. Ruumide kulud -50 000 99 000 0 49 000 59 597 82 717 138,8 -23 120  
10.1. Ruumide kulud -50 000 67 000 0 17 000 24 172 10 974 45,4 13 198  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 32 000 0 32 000 35 425 71 743 202,5 -36 317  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 55 360 0 55 360 61 286 44 117 72,0 17 169  
Tegevuskulud kokku -259 484 946 780 0 687 296 788 643 1 084 122 137,5 -295 479  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Täiendusõpe 77 891 343 200 0 421 091 476 475 414 227 86,9 62 248  
RAK 2.3.1. Akadeemilise töötaja õpetamis- ja juhendamisoskuste koolitus 427 12 000 0 12 427 12 427 12 227 98,4 201  
RAK 1.1. Õppekavaarenduse süsteemne kavandamine ja rakendamine 7 122 10 500 0 17 622 17 622 14 642 83,1 2 980  
Regionaalprojekt -43 10 000 0 9 957 9 957 9 699 97,4 258  
Kulud kokku -174 086 1 322 480 0 1 148 394 1 305 124 1 534 916 117,6 -229 792