2.9. Botaanikaaed
Töötajaid : 16 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 14,25  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.3. Baasfinantseerimine 1 557 1 101 0 1 101 1 101 100,0 2 658 2 658 100,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 8 855 40 000 0 40 000 39 531 98,8 48 385 45 593 94,2
2.6. Välislepingud ja -grandid -75 923 60 000 0 60 000 62 740 104,6 -13 183 43 676 -331,3
Kokku tulud teadustegevusest -65 511 101 101 0 101 101 103 372 102,2 37 860 91 927 242,8
3.    Muud tulud 0 35 000 0 35 000 36 560 104,5 36 560 36 560 100,0
4.    Tulud üldfondist 9 119 393 000 3 827 396 827 396 827 100,0 405 946 398 678 98,2
        Asutuse arengufond 3 387 0 0 0 3 387 *** 6 775 0 0,0
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -3 387 *** -3 387 -3 387 100,0
Tegevustulud kokku -53 005 529 101 3 827 532 928 536 759 100,7 483 754 523 778 108,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -40 200 233 443 3 827 197 070 198 643 239 811 120,7 -41 168  
   1.1. Palgakulud -30 000 174 211 2 856 147 067 148 241 178 975 120,7 -30 734  
   1.2. Sotsiaalmaksud -9 900 57 490 942 48 532 48 920 59 047 120,7 -10 128  
   1.3. Töötuskindlustus -300 1 742 29 1 471 1 482 1 789 120,7 -307  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 *** 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 10 400 0 10 400 10 483 4 716 45,0 5 767  
3. Kantselei- ja majanduskulud -12 805 57 000 0 44 195 44 548 63 356 142,2 -18 808  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 292 *** -292  
5. IT kulud 0 19 058 0 19 058 19 210 13 153 68,5 6 057  
5.1. IT kulud 0 8 000 0 8 000 8 064 2 095 26,0 5 969  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 11 058 0 11 058 11 146 11 058 99,2 88  
6. Transpordikulud 0 8 900 0 8 900 8 971 12 392 138,1 -3 421  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 2 000 0 2 000 2 016 4 226 209,6 -2 210  
8. Investeeringud põhivarasse 0 13 000 0 13 000 13 104 0 0,0 13 104  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 008 138 13,7 870  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 008 138 13,7 870  
10. Ruumide kulud 0 184 300 0 184 300 185 771 185 693 100,0 78  
10.1. Ruumide kulud 0 8 000 0 8 000 8 064 11 197 138,9 -3 133  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 176 300 0 176 300 177 707 174 496 98,2 3 212  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Tegevuskulud kokku -53 005 529 101 3 827 479 923 483 754 523 778 108,3 -40 024