1.3. Arstiteaduskond
BS - bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid : 164 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 139,9
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 61 465 968 146 36 961 1 005 107 1 005 107 100,0 1 066 572 924 004 86,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 50 890 0 50 890 33 926 66,7 33 926 33 926 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -5 578 44 129 0 44 129 60 610 137,3 55 032 67 046  
1.7. Muu õppetegevus 1 900 6 627 0 6 627 2 100 31,7 4 000 4 000 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 57 786 1 069 791 36 961 1 106 752 1 101 744 99,5 1 159 530 1 028 977 88,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 17 388 1 169 380 0 1 169 380 1 169 380 100,0 1 186 768 1 059 709 89,3
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 45 498 346 470 0 346 470 351 028 101,3 396 526 329 225 83,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 51 909 159 858 0 159 858 173 504 108,5 225 413 209 202 92,8
2.6. Välislepingud ja -grandid 60 708 971 664 0 971 664 1 020 251 105,0 1 080 959 810 668 75,0
2.7. Tõukefondid -504 681 2 141 325 0 2 141 325 1 271 946 59,4 767 265 2 643 655 344,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 18 828 106 000 0 106 000 220 000 207,5 238 828 165 385 69,2
Kokku tulud teadustegevusest -310 351 4 894 697 0 4 894 697 4 206 109 85,9 3 895 758 5 217 844 133,9
3.   Muud tulud -13 627 74 000 0 74 000 564 533 762,9 550 906 611 753 111,0
      Teaduskonna arengufondi eraldis 0 -71 904 0 -71 904 -61 666 85,8 -61 666 -61 666 100,0
      Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 -51 143 *** -51 143 -51 143 100,0
      Instituudi arengufondid 7 200 0 0 0 51 143 *** 58 343 40 207 68,9
Tegevustulud kokku -258 991 5 966 584 36 961 6 003 545 5 810 720 96,8 5 551 729 6 785 972 122,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 194 300 3 137 292 36 961 3 368 553 3 266 601 3 028 598 92,7 238 003  
   1.1. Palgakulud 145 000 2 263 062 27 583 2 435 645 2 362 073 2 147 135 90,9 214 938  
   1.2. Sotsiaalmaksud 47 850 746 810 9 102 803 763 779 484 699 776 89,8 79 708  
   1.3. Töötuskindlustus 1 450 22 631 276 24 356 23 621 21 122 89,4 2 498  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 104 789 0 104 789 101 423 160 565 158,3 -59 142  
2. Koolitus ja lähetused 14 138 176 292 0 190 430 184 767 147 945 80,1 36 822  
3. Kantselei- ja majanduskulud 160 1 166 855 0 1 167 016 1 129 538 1 479 832 131,0 -350 294  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 38 975 0 40 975 39 723 5 246 13,2 34 477  
5. IT kulud 2 000 52 354 0 54 354 52 672 57 133 108,5 -4 461  
5.1. IT kulud 2 000 35 354 0 37 354 36 219 33 998 93,9 2 221  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 17 000 0 17 000 16 454 23 135 140,6 -6 682  
6. Transpordikulud 2 800 16 810 0 19 610 19 070 22 521 118,1 -3 450  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 3 500 34 485 0 37 985 36 878 5 380 14,6 31 498  
8. Investeeringud põhivarasse -494 000 1 209 149 0 715 149 676 313 1 937 686 286,5 -1 261 373  
9. Muud tegevuskulud 16 110 58 175 0 74 285 72 417 -9 236 -12,8 81 653  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 10 000 33 529 0 43 529 42 452 -11 806 -27,8 54 258  
9.2. Muud tegevuskulud 6 110 24 646 0 30 756 29 965 2 570 8,6 27 395  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 76 196 0 76 196 73 749 110 866 150,3 -37 117  
Tegevuskulud kokku -258 991 5 966 584 36 961 5 744 554 5 551 729 6 785 972 122,2 -1 234 244