1.8. Majandusteaduskond
CV - ettevõtluskeskus
Töötajaid : 11 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 8,7
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 2 442 44 138 0 44 138 44 138 100,0 46 580 46 580 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 1 770 0 1 770 1 764 99,7 1 764 1 764 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 1 331 0 1 331 1 332 100,1 1 332 1 332 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -18 659 0 0 0 13 512 *** -5 147 38 432 -746,7
1.7. Muu õppetegevus 0 12 527 0 12 527 17 704 141,3 17 704 14 091 79,6
Kokku tulud õppetegevusest -16 217 59 766 0 59 766 78 450 131,3 62 232 102 198 164,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 6 684 *** 6 684 5 014 75,0
2.6. Välislepingud ja -grandid -202 160 85 849 0 85 849 131 386 153,0 -70 774 93 691 -132,4
2.7. Tõukefondid -5 309 23 015 0 23 015 17 497 76,0 12 188 24 505 201,1
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -207 469 108 864 0 108 864 155 567 142,9 -51 902 123 210 -237,4
3.   Muud tulud 6 071 6 200 0 6 200 4 637 74,8 10 708 605 5,6
Tegevustulud kokku -217 615 174 830 0 174 830 238 653 136,5 21 038 226 013 1074,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 125 826 0 125 826 171 760 168 519 98,1 3 240  
   1.1. Palgakulud 0 93 900 0 93 900 128 179 113 594 88,6 14 585  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 30 987 0 30 987 42 299 37 625 88,9 4 674  
   1.3. Töötuskindlustus 0 939 0 939 1 282 1 136 88,6 146  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 16 165 0,0 -16 165  
2. Koolitus ja lähetused 0 13 800 0 13 800 18 838 26 114 138,6 -7 276  
3. Kantselei- ja majanduskulud -217 615 6 690 0 -210 925 -208 482 21 730 -10,4 -230 212  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 683 1 481 217,0 -799  
5. IT kulud 0 3 000 0 3 000 4 095 4 100 100,1 -5  
5.1. IT kulud 0 3 000 0 3 000 4 095 4 100 100,1 -5  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 0 500 0 500 683 1 786 261,6 -1 103  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 000 0 1 000 1 365 866 63,4 499  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 23 014 0 23 014 31 415 250 0,8 31 166  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 250 0,0 -250  
9.2. Muud tegevuskulud 0 23 014 0 23 014 31 415 0 0,0 31 415  
10. Ruumide kulud 0 500 0 500 683 408 59,8 274  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 683 408 59,8 274  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 760 0,0 -760  
Tegevuskulud kokku -217 615 174 830 0 -42 785 21 038 226 013 1074,3 -204 975