2.1. Euroopa Kolledž
Töötajaid : 22 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 18,65  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.  Tegevustoetus 257 607 71 210 16 000 87 210 87 210 100,0 344 817 87 210 25,3
1.2. Õppeteenustasud 0 60 000 0 60 000 40 152 66,9 40 152 40 152 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 45 252 0 45 252 25 658 56,7 25 658 25 658 100,0
1.4. Täiendusõpe -6 310 18 200 0 18 200 133 253 732,2 126 943 126 943 100,0
1.6. Tõukefondid -15 739 36 000 0 36 000 29 373 81,6 13 634 34 909 256,1
1.7. Muu õppetegevus 32 319 144 075 0 144 075 184 023 127,7 216 342 89 024 41,1
1.7.1. sh  riiklik toetus 0 108 075 0 108 075 108 075 100,0 108 075 40 603 37,6
1.7.2. sh muu õppetegevus 32 319 36 000 0 36 000 75 948 211,0 108 267 48 421 44,7
Kokku tulud õppetegevusest 267 877 374 737 16 000 390 737 499 669 127,9 767 546 403 897 52,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.3. Baasfinantseerimine -9 279 10 185 0 10 185 10 185 100,0 906 13 486 1489,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 75 867 250 000 0 250 000 267 925 107,2 343 792 297 245 86,5
2.6. Välislepingud ja -grandid -53 60 000 0 60 000 161 820 269,7 161 767 55 585 34,4
2.7. Tõukefondid -12 722 10 000 0 10 000 18 780 187,8 6 058 32 524 536,9
Kokku tulud teadustegevusest 53 813 330 185 0 330 185 458 709 138,9 512 522 398 840 77,8
3.   Muud tulud 58 492 40 000 0 40 000 13 451 33,6 71 942 1 253 1,7
      Kolledži arengufond 124 990 0 0 0 18 059 *** 143 049 13 622 9,5
      Eraldised kolledži arengufondi 0 0 0 0 -18 459 *** -18 459 -18 459 100,0
Tegevustulud kokku 505 171 744 922 16 000 760 922 971 430 127,7 1 476 601 799 153 54,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 561 537 16 000 577 537 737 311 493 299 66,9 244 012  
   1.1. Palgakulud 0 391 445 11 940 403 385 514 981 337 525 65,5 177 457  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 129 177 3 940 133 117 169 944 108 368 63,8 61 576  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 914 119 4 034 5 150 3 254 63,2 1 896  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 37 000 0 37 000 47 236 44 153 93,5 3 083  
2. Koolitus ja lähetused 20 000 11 596 0 31 596 34 804 29 779 85,6 5 025  
3. Kantselei- ja majanduskulud 443 671 51 000 0 494 671 508 780 105 356 20,7 403 424  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 30 000 18 000 0 48 000 52 980 59 127 111,6 -6 147  
5. IT kulud 0 9 645 0 9 645 12 313 9 600 78,0 2 713  
5.1. IT kulud 0 4 800 0 4 800 6 128 4 623 75,4 1 505  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 4 845 0 4 845 6 185 4 978 80,5 1 207  
6. Transpordikulud 0 3 800 0 3 800 4 851 3 844 79,2 1 007  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 7 000 2 800 0 9 800 10 575 11 282 106,7 -707  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 4 500 700 0 5 200 5 394 7 339 136,1 -1 946  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 4 000 100 0 4 100 4 128 6 307 152,8 -2 179  
9.2. Muud tegevuskulud 500 600 0 1 100 1 266 1 033 81,6 233  
10. Ruumide kulud 0 24 412 0 24 412 31 166 23 456 75,3 7 709  
10.1. Ruumide kulud 0 400 0 400 511 120 23,4 391  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 24 012 0 24 012 30 655 23 337 76,1 7 318  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 61 432 0 61 432 78 428 56 070 71,5 22 358  
Tegevuskulud kokku 505 171 744 922 16 000 1 266 093 1 476 601 799 153 54,1 677 448