1.4. Filosoofiateaduskond
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Töötajaid : 89 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 71,45
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
           1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -50 067 330 828 92 835 423 663 423 664 100,0 373 597 416 586 111,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 33 910 0 33 910 35 155 103,7 35 155 35 155 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 30 000 0 30 000 20 622 68,7 20 622 20 622 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 7 000 0 7 000 6 010 85,9 6 010 6 010 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 5 000 0 5 000 8 038 160,8 8 038 8 038 100,0
1.6. Tõukefondid-doktorikool -262 829 346 059 0 346 059 388 052 112,1 125 223 355 194 283,6
1.7. Muu õppetegevus 20 317 550 000 0 550 000 555 194 100,9 575 511 539 625 93,8
Kokku tulud õppetegevusest -292 579 1 302 797 92 835 1 395 632 1 436 736 102,9 1 144 157 1 381 232 120,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 6 403 301 630 0 301 630 301 630 100,0 308 033 306 692 99,6
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 1 318 84 456 0 84 456 86 106 102,0 87 424 87 424 100,0
2.3. Baasfinantseerimine -7 745 0 69 257 69 257 69 257 100,0 61 512 64 378 104,7
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 4 476 60 880 0 60 880 71 600 117,6 76 076 66 946 88,0
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 525 14 320 0 14 320 5 040 35,2 5 565 5 505 98,9
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 30 824 45 000 0 45 000 46 702 103,8 77 526 45 604 58,8
2.6. Välislepingud ja -grandid -33 724 70 000 0 70 000 28 983 41,4 -4 741 21 183 -446,8
2.7. Tõukefondid -45 321 88 000 0 88 000 111 455 126,7 66 134 92 354 139,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 1 637 220 000 0 220 000 228 193 103,7 229 830 219 287 95,4
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 0 0 0 0 40 000 *** 40 000 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest -41 606 884 286 69 257 953 543 988 966 103,7 947 360 909 374 96,0
3.   Muud tulud 773 15 000 0 15 000 5 610 37,4 6 383 6 712 105,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -23 386 0 -23 386 -11 085 47,4 -11 085 -11 085 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -10 293 *** -10 293 -10 293 100,0
      Instituudi arengufondid 9 424 0 0 0 10 293 *** 19 716 32 864 166,7
Tegevustulud kokku -323 989 2 178 697 162 092 2 340 789 2 420 227 103,4 2 096 239 2 308 804 110,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 523 189 85 181 1 608 370 1 671 721 1 622 158 97,0 49 563  
   1.1. Palgakulud 0 1 003 932 63 568 1 067 500 1 109 547 1 059 791 95,5 49 756  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 331 298 20 977 352 275 366 151 349 314 95,4 16 836  
   1.3. Töötuskindlustus 0 10 039 636 10 675 11 095 10 483 94,5 613  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 80 920 0 80 920 84 107 108 620 129,1 -24 512  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 97 000 0 97 000 100 821 93 950 93,2 6 871  
2. Koolitus ja lähetused 0 233 525 0 233 525 242 723 114 218 47,1 128 505  
3. Kantselei- ja majanduskulud -323 989 70 600 13 000 -240 389 -249 857 138 329 -55,4 -388 186  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 35 000 0 35 000 36 379 31 762 87,3 4 617  
5. IT kulud 0 31 000 0 31 000 32 221 41 904 130,1 -9 683  
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 15 591 24 050 154,3 -8 459  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 16 000 0 16 000 16 630 17 854 107,4 -1 224  
6. Transpordikulud 0 7 000 0 7 000 7 276 6 442 88,5 834  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 23 870 0 23 870 24 810 50 131 202,1 -25 321  
8. Investeeringud põhivarasse 0 2 000 0 2 000 2 079 6 629 318,9 -4 551  
9. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 158 -5 416 -130,3 9 573  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 3 000 0 3 000 3 118 -5 922 -189,9 9 040  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 039 506 48,7 533  
10. Ruumide kulud 0 117 000 0 117 000 121 608 108 087 88,9 13 521  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 039 110 10,6 929  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 116 000 0 116 000 120 569 107 977 89,6 12 592  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 195 424 0 195 424 203 121 194 560 95,8 8 562  
Tegevuskulud kokku -323 989 2 242 608 98 181 2 016 800 2 096 239 2 308 804 110,1 -212 565