1.2. Õigusteaduskond
EO - eraõiguse instituut
Töötajaid : 34  
Täidetud ametikohti : 29,45 Seisuga 31.12.2013
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.    Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 194 778 200 738 0 200 738 200 738 100,0 395 516 395 516 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 15 265 0 15 265 33 926 222,2 33 926 33 926 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 251 136 0 251 136 230 000 91,6 230 000 93 767 40,8
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 241 090 0 241 090 0 0,0 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid   0 0 0 775 *** 775 775 100,0
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 194 778 708 229 0 708 229 465 440 65,7 660 218 523 985 79,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 2 821 20 500 0 20 500 20 500 100,0 23 321 16 119 69,1
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 806 4 100 0 4 100 4 100 100,0 4 906 4 377 89,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 78 9 000 0 9 000 92 038 1022,6 92 116 30 826 33,5
2.6. Välislepingud ja -grandid 42 449 80 000 0 80 000 19 330 24,2 61 778 57 543 93,1
2.7. Tõukefondid   0 0 0   *** 0   ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus   0 0 0 0 *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 46 154 113 600 0 113 600 135 968 119,7 182 121 108 865 59,8
3.   Muud tulud 0 0 0 0 638 *** 638 638 100,0
6.   Eraldis teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -6 390 *** -6 390 -6 390 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -3 125 *** -3 125 -3 125 100,0
      Instituudi arengufondid 3 515 0 0 0 3 125 *** 6 639 125 1,9
Tegevustulud kokku 244 446 821 829 0 821 829 595 656 72,5 840 102 624 099 74,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 680 282 0 680 282 535 984 571 617 106,6 -35 633  
   1.1. Palgakulud 0 503 494 0 503 494 396 695 423 037 106,6 -26 341  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 166 153 0 166 153 130 909 138 702 106,0 -7 793  
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 035 0 5 035 3 967 4 102 103,4 -136  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 5 600 0 5 600 4 412 5 775 130,9 -1 363  
2. Koolitus ja lähetused 0 7 600 0 7 600 5 988 21 087 352,2 -15 099  
3. Kantselei- ja majanduskulud 244 446 0 0 244 446 192 595 19 072 9,9 173 524  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 1 184 0,0 -1 184  
5. IT kulud 0 0 0 0 0 2 411 *** -2 411  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 2 411 *** -2 411  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 419 0,0 -419  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 1 007 0,0 -1 007  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 2 746 0 2 746 2 164 -4 495 -207,8 6 659  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -4 583 0,0 4 583  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 746 0 2 746 2 164 88 4,0 2 076  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 131 201 0 131 201 103 371 11 799 11,4 91 573  
Tegevuskulud kokku 244 446 821 829 0 1 066 275 840 102 624 099 74,3 216 003