1.3. Arstiteaduskond
FA - farmaatsia instituut
Töötajaid : 19 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 16,45
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 13 878 304 594 0 304 594 304 594 100,0 318 472 232 813 73,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -15 464 57 109 0 57 109 52 437 91,8 36 974 58 368 157,9
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 19 117 *** 19 117 19 117 100,0
Kokku tulud õppetegevusest -1 586 361 703 0 361 703 376 148 104,0 374 562 310 298 82,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 22 110 48 040 0 48 040 48 040 100,0 70 150 50 331 71,7
2.3. Baasfinantseerimine 8 656 0 20 000 20 000 22 795 114,0 31 451 15 195 48,3
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 1 058 0 0 0 0 *** 1 058 0 0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 5 173 0 0 0 3 200 *** 8 373 3 348 40,0
2.6. Välislepingud ja -grandid -3 6 268 0 6 268 4 214 67,2 4 211 5 441 129,2
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 63 033 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 36 994 54 308 20 000 74 308 78 250 105,3 115 244 137 349 119,2
3.   Muud tulud -8 834 51 552 0 51 552 8 363 16,2 -471 12 809 -2717,6
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 -1 725 0 -1 725 -2 380 138,0 -2 380 -2 380 100,0
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Projektide arengufond 5 337 0 0 0 0 *** 5 337 3 773 70,7
Tegevustulud kokku 31 910 465 838 20 000 485 838 460 381 94,8 492 292 461 850 93,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -21 703 401 160 20 000 399 457 377 389 366 359 97,1 11 031  
   1.1. Palgakulud -16 196 295 939 14 925 294 668 278 379 272 013 97,7 6 366  
   1.2. Sotsiaalmaksud -5 345 97 660 4 925 97 240 91 865 89 709 97,7 2 156  
   1.3. Töötuskindlustus -162 2 959 149 2 947 2 784 2 719 97,7 65  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 4 602 0 4 602 4 361 1 917 44,0 2 444  
2. Koolitus ja lähetused 10 000 10 187 0 20 187 19 653 15 634 79,6 4 019  
3. Kantselei- ja majanduskulud 34 440 19 215 0 53 655 52 648 19 007 36,1 33 641  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 1 051 0,0 -1 051  
5. IT kulud 2 000 4 600 0 6 600 6 359 4 407 69,3 1 952  
5.1. IT kulud 2 000 2 000 0 4 000 3 895 2 036 52,3 1 859  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 600 0 2 600 2 464 2 371 96,2 93  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 590 0,0 -590  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 500 0 2 500 2 474 2 424 98,0 49  
8. Investeeringud põhivarasse 1 573 6 000 0 7 573 7 259 74 783 1030,2 -67 524  
9. Muud tegevuskulud 3 600 24 176 0 27 776 26 509 -23 505 -88,7 50 014  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -24 025 0,0 24 025  
9.2. Muud tegevuskulud 3 600 24 176 0 27 776 26 509 520 2,0 25 989  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 1 099 0,0 -1 099  
Tegevuskulud kokku 31 910 465 838 20 000 517 748 492 292 461 850 93,8 30 442