1.4. Filosoofiateaduskond
FI - filosoofia ja semiootika instituut
Töötajaid : 54 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 38,45
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -34 754 339 820 21 000 360 820 360 820 100,0 326 066 352 013 108,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 25 432 0 25 432 21 093 82,9 21 093 21 093 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 30 000 0 30 000 35 256 117,5 35 256 35 256 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 20 000 0 20 000 19 496 97,5 19 496 19 496 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 20 000 0 20 000 15 565 77,8 15 565 15 565 100,0
1.6. Tõukefondid -1 980 45 000 0 45 000 60 471 134,4 58 490 82 651 141,3
1.7. Muu õppetegevus 7 044 265 230 0 265 230 253 510 95,6 260 554 233 279 89,5
Kokku tulud õppetegevusest -29 691 745 482 21 000 766 482 766 211 100,0 736 520 759 354 103,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 21 267 241 190 0 241 190 241 190 100,0 262 457 222 846 84,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -950 67 533 0 67 533 68 344 101,2 67 394 67 394 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 2 801 0 43 825 43 825 43 825 100,0 46 626 44 891 96,3
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 9 450 71 475 0 71 475 71 475 100,0 80 925 62 853 77,7
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 0 14 295 0 14 295 8 167 57,1 8 167 8 827 108,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 24 928 30 000 0 30 000 117 094 390,3 142 022 84 069 59,2
2.6. Välislepingud ja -grandid -15 194 64 118 0 64 118 17 577 27,4 2 383 21 675 909,7
2.7. Tõukefondid -36 150 140 098 0 140 098 119 670 85,4 83 520 104 147 124,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus   0 0 0   *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 6 153 628 709 43 825 672 534 687 342 102,2 693 494 616 702 88,9
3.   Muud tulud 4 364 0 0 0 12 525 *** 16 890 13 879 82,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -4 381 0 -4 381 -6 606 150,8 -6 606 -6 606 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -3 400 *** -3 400 -3 400 100,0
      Instituudi arengufondid 4 0 0 0 3 400 *** 3 404 3 403 100,0
Tegevustulud kokku -19 170 1 369 810 64 825 1 434 635 1 459 471 101,7 1 440 302 1 383 331 96,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 026 140 45 022 1 071 162 1 089 957 973 538 89,3 116 419  
   1.1. Palgakulud 0 691 149 33 599 724 748 737 464 619 316 84,0 118 148  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 228 079 11 088 239 167 243 363 205 680 84,5 37 684  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 911 336 7 247 7 375 6 189 83,9 1 186  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 40 000 0 40 000 40 702 70 261 172,6 -29 559  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 60 000 0 60 000 61 053 72 092 118,1 -11 040  
2. Koolitus ja lähetused 0 30 000 0 30 000 30 526 52 563 172,2 -22 037  
3. Kantselei- ja majanduskulud -19 170 70 000 19 803 70 633 71 872 73 787 102,7 -1 915  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 000 0 20 000 20 351 31 579 155,2 -11 228  
5. IT kulud 0 15 000 0 15 000 15 263 19 751 129,4 -4 487  
5.1. IT kulud 0 6 000 0 6 000 6 105 14 765 241,8 -8 659  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 9 000 0 9 000 9 158 4 986 54,4 4 172  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 018 550 54,0 468  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 30 000 0 30 000 30 526 43 798 143,5 -13 272  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 12 000 0 12 000 12 211 -9 878 -80,9 22 088  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 10 000 0 10 000 10 175 -11 904 -117,0 22 079  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 035 2 026 99,6 9  
10. Ruumide kulud 0 58 200 0 58 200 59 221 72 294 122,1 -13 073  
10.1. Ruumide kulud 0 1 200 0 1 200 1 221 509 41,7 712  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 57 000 0 57 000 58 000 71 785 123,8 -13 785  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 107 470 0 107 470 109 356 125 349 114,6 -15 993  
Tegevuskulud kokku -19 170 1 369 810 64 825 1 415 465 1 440 302 1 383 331 96,0 56 971