1.4. Filosoofiateaduskond
FL - dekanaat
Töötajaid : 6 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 5,3
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 183 018 479 500 -168 924 310 576 310 576 100,0 493 594 194 922 39,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 29 012 *** 29 012 29 012 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 990 *** 990 297 30,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid-doktorikool 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 183 018 479 500 -168 924 310 576 340 578 109,7 523 596 224 231 42,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0   *** 0 0 ***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 0 0 0   *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 246 154 979 -152 346 2 633 2 633 100,0 2 879 1 212 42,1
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 139 0 0 0 0 *** 139 0 0,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 385 154 979 -152 346 2 633 2 633 100,0 3 018 1 212 40,1
3.   Muud tulud 3 383 1 000 0 1 000 955 95,5 4 338 4 571 105,4
6.   Teaduskonna arengufond 1 843 51 632 0 51 632 24 804 48,0 26 646 25 625 96,2
Tegevustulud kokku 188 629 687 111 -321 270 365 841 368 970 100,9 557 598 255 638 45,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 459 069 -321 270 137 799 138 577 166 670 120,3 -28 093  
   1.1. Palgakulud 0 342 589 -240 649 101 940 102 515 124 414 121,4 -21 899  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 113 054 -79 414 33 640 33 830 41 049 121,3 -7 219  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 426 -2 406 1 019 1 025 1 207 117,7 -182  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 1 200 1 200 1 207 0 0,0 1 207  
2. Koolitus ja lähetused 0 58 000 0 58 000 58 327 319 0,5 58 008  
3. Kantselei- ja majanduskulud 188 629 30 000 0 218 629 219 862 16 231 7,4 203 631  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 132 0,0 -132  
5. IT kulud 0 15 000 0 15 000 15 085 6 460 42,8 8 625  
5.1. IT kulud 0 5 000 0 5 000 5 028 5 377 106,9 -349  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 10 000 0 10 000 10 056 1 082 10,8 8 974  
6. Transpordikulud 0 3 000 0 3 000 3 017 1 291 42,8 1 726  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 30 000 0 30 000 30 169 13 560 44,9 16 609  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 16 979 0 16 979 17 075 9 984 58,5 7 090  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 1 000 0 1 000 1 006 7 430 738,8 -6 425  
9.2. Muud tegevuskulud 0 15 979 0 15 979 16 069 2 554 15,9 13 515  
10. Ruumide kulud 0 75 000 0 75 000 75 423 40 639 53,9 34 784  
10.1. Ruumide kulud 0 5 000 0 5 000 5 028 3 709 73,8 1 319  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 70 000 0 70 000 70 395 36 930 52,5 33 465  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 63 0 63 63 352 555,1 -288  
Tegevuskulud kokku 188 629 687 111 -321 270 554 470 557 598 255 638 45,8 301 960