1.4. Filosoofiateaduskond
Töötajaid : 401 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 319,3  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -457 560 2 890 337 356 559 3 246 896 3 246 896 100,0 2 789 336 3 289 774 117,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 186 506 8 476 194 982 169 632 87,0 169 632 169 632 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 239 400 0 239 400 254 774 106,4 254 774 234 528 92,1
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 135 600 0 135 600 170 176 125,5 170 176 129 425 76,1
1.4. Täiendusõpe 0 90 000 -24 000 66 000 113 878 172,5 113 878 113 878 100,0
1.6. Tõukefondid -280 032 537 140 1 958 539 098 669 187 124,1 389 156 742 744 190,9
1.7. Muu õppetegevus 93 313 1 549 843 41 926 1 591 769 1 648 319 103,6 1 741 633 1 588 692 91,2
Kokku tulud õppetegevusest -644 278 5 628 826 384 920 6 013 746 6 272 862 104,3 5 628 584 6 268 672 111,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 75 564 880 660 -100 880 560 880 660 100,0 956 224 883 049 92,3
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 8 392 246 585 -29 246 556 251 261 101,9 259 653 247 312 95,2
2.3. Baasfinantseerimine 15 355 154 979 123 938 278 917 284 526 102,0 299 881 256 311 85,5
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 57 342 249 600 49 355 298 955 368 968 123,4 426 310 340 320 79,8
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 10 293 49 920 12 015 61 935 44 709 72,2 55 002 43 347 78,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 78 418 98 000 0 98 000 328 909 335,6 407 327 215 135 52,8
2.6. Välislepingud ja -grandid 30 675 344 118 0 344 118 262 344 76,2 293 019 258 627 88,3
2.7. Tõukefondid -114 520 804 000 80 098 884 098 972 043 109,9 857 523 1 232 237 143,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 13 714 245 000 266 245 266 278 562 113,6 292 276 267 311 91,5
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 50 000 0 0 0 50 000 *** 100 000 6 037 6,0
Kokku tulud teadustegevusest 225 232 3 072 862 265 543 3 338 405 3 721 982 111,5 3 947 214 3 749 686 95,0
3.   Muud tulud -2 637 41 000 -19 500 21 500 118 974 553,4 116 336 125 604 108,0
6.   Teaduskonna arengufond 1 843 0 51 632 51 632 24 804 48,0 26 646 25 625 96,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 -51 632 -51 632 -24 804 48,0 -24 804 -24 804 100,0
      Eraldised instituutide arengufondi 0 0 0 0 -23 070 *** -23 070 -23 070 100,0
      Instituutide arengufond 10 075 0 0 0 23 070 *** 33 145 46 520 140,4
Tegevustulud kokku -409 765 8 742 688 630 963 9 373 651 10 113 818 107,9 9 704 053 10 168 234 104,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 6 229 664 469 605 6 699 268 7 251 087 7 157 121 98,7 93 966  
   1.1. Palgakulud 0 4 220 519 360 571 4 581 090 4 963 845 4 819 897 97,1 143 948  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 1 392 771 118 989 1 511 760 1 638 069 1 590 727 97,1 47 341  
   1.3. Töötuskindlustus 0 42 205 3 606 45 811 49 638 48 188 97,1 1 451  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 158 920 0 158 920 167 556 289 914 173,0 -122 358  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 415 248 -13 561 401 687 431 979 408 396 94,5 23 583  
2. Koolitus ja lähetused 0 406 525 57 000 463 525 494 279 359 180 72,7 135 099  
3. Kantselei- ja majanduskulud -409 765 306 100 108 423 4 758 16 110 542 551 3367,7 -526 441  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 158 000 0 158 000 176 547 126 141 71,4 50 406  
5. IT kulud 0 161 883 -36 683 125 200 133 849 179 311 134,0 -45 462  
5.1. IT kulud 0 71 200 -35 000 36 200 37 910 97 557 257,3 -59 646  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 90 683 -1 683 89 000 95 938 81 754 85,2 14 184  
6. Transpordikulud 0 19 000 3 000 22 000 23 628 17 755 75,1 5 873  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 81 670 25 000 106 670 110 856 196 078 176,9 -85 222  
8. Investeeringud põhivarasse 0 9 410 0 9 410 10 684 249 099 2331,6 -238 415  
9. Muud tegevuskulud 0 25 666 27 979 53 645 56 693 -16 007 -28,2 72 700  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 10 200 10 800 21 000 21 946 -24 579 -112,0 46 524  
9.2. Muud tegevuskulud 0 15 466 17 179 32 645 34 748 8 572 24,7 26 176  
10. Ruumide kulud 0 712 115 -27 915 684 200 738 558 673 492 91,2 65 066  
10.1. Ruumide kulud 0 10 000 4 200 14 200 14 764 8 093 54,8 6 671  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 702 115 -32 115 670 000 723 795 665 399 91,9 58 396  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 632 655 4 554 637 209 691 761 683 513 98,8 8 248  
Tegevuskulud kokku -409 765 8 742 688 630 963 8 963 886 9 704 053 10 168 234 104,8 -464 181