ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS
               
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Täpsustatud eelarve Laekumine % Korrigeeritud laekumine
1.    Tulud õppetegevusest              
1.1. Riiklik koolitustellimus 4 896 399 9 480 106 -92 962 9 387 144 9 418 951 100,3 14 315 350
1.2. Õppeteenustasud 0 835 931 0 835 931 887 526 106,2 887 526
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 469 296 0 469 296 509 920 108,7 509 920
1.4. Täiendusõpe 0 159 120 0 159 120 146 761 92,2 146 761
1.5. Residentide koolitus 0 170 426 0 170 426 200 192 117,5 200 192
1.6. Muu õppetegevus 0 328 295 0 328 295 452 245 137,8 452 245
Kokku tulud õppetegevusest 4 896 399 11 443 174 -92 962 11 350 212 11 615 595 102,3 16 511 995
2.    Tulud teadustegevusest              
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 1 592 397 0 1 592 397 1 667 595 104,7 1 667 595
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 306 924 0 306 924 359 736 117,2 359 736
2.4. Teadus- ja arenduslepingud 0 308 668 10 000 318 668 552 052 173,2 552 052
2.5. Välislepingud ja -grandid 0 278 450 20 912 299 362 476 424 159,1 476 424
2.6. Baasfinantseerimine 0 939 621 -30 912 908 709 877 498 96,6 877 498
2.7. Muu teadustegevus 0 169 919 0 169 919 102 157 60,1 102 157
Kokku tulud teadustegevusest 0 3 595 979 0 3 595 979 4 035 462 112,2 4 035 462
3.    Muud tulud              
3.1. Muud tulud  0 232 938 0 232 938 221 717 95,2 221 717
3.2.Asutuste üldkulu eraldis 0 323 083 0 323 083 323 083 100,0 323 083
    3.3.Baasfinantseerimise arengufondi komponent   704 187 0 704 187 704 187 100,0 704 187
Kokku muud tulud 0 1 260 207 0 1 260 207 1 248 987 99,1 1 248 987
Kokku 4 896 399 16 299 361 -92 962 16 206 398 16 900 045 104,3 21 796 444
               
II   Kulud Jääk 2013.a. eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine
% Kulud
2. Asutused              
2.7.   Eesti geenivaramu 4 040 0 0 4 040 4 040 106,4 4 298
2.9.   Raamatukogu 425 146 1 510 000 0 1 935 146 1 935 146 88,3 1 708 872
2.10. Teaduskool 21 994 50 200 0 72 194 72 194 64,8 46 790
2.11. TÜ Muuseumid -46 692 1 054 859 13 400 1 021 567 1 021 567 105,6 1 078 695
2.12. Botaanikaaed 9 119 393 000 3 827 405 946 405 946 98,2 398 678
Kokku 413 608 3 008 059 17 227 3 438 894 3 438 894 94,1 3 237 333
 
3. Tugistruktuur
3.1.   Rektoraadi büroo 35 280 1 174 410 104 943 1 314 633 1 314 633 98,5 1 294 284
3.2.   Õppeosakond 218 092 737 226 0 955 318 955 318 72,5 692 620
3.3.   Elukestva õppe keskus 35 440 339 114 0 374 554 374 554 105,3 394 568
3.4.   Üliõpilasesindus 44 288 93 000 7 456 144 744 144 744 85,8 124 259
3.5.   Teadus- ja arendusosakond 59 959 500 015 3 873 563 847 563 847 91,2 514 391
3.6.   Kantselei 3 899 351 161 0 355 060 355 060 96,7 343 386
3.7.   Personaliosakond 204 326 440 983 0 645 309 645 309 85,2 549 914
3.8.   Turundus- ja kommunikatsiooni osakond 73 837 827 867 -32 943 868 761 868 761 89,0 773 212
3.9.   Kinnisvaraosakond 243 844 182 801 9 944 436 589 436 589 61,8 269 970
3.10. Infotehnoloogia osakond 181 330 1 686 243 0 1 867 573 1 867 573 80,9 1 510 508
3.11. Rahandusosakond 54 818 683 354 0 738 172 738 172 99,5 734 718
Kokku 1 155 112 7 016 174 93 273 8 264 559 8 264 558 87,1 7 201 828
               
4. Suunamine kapitalieelarvesse 0 3 035 000 0 3 035 000 3 035 000 100,0 3 035 000
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud 3 327 680 3 240 127 -203 462 6 364 345 6 364 345 52,5 3 341 967
Üldfondi ülelaekumine         693 646 0,0  
               
KULUD kokku 4 896 399 16 299 361 -92 962 21 102 798 21 796 443 77,2 16 816 127