1.4. Filosoofiateaduskond
GR - germaani, romaani  ja slaavi filoloogia instituut
Töötajaid : 73 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 61,7
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -410 299 636 021 284 221 920 242 920 242 100,0 509 943 1 016 057 199,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 59 342 0 59 342 28 124 47,4 28 124 28 124 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 83 000 0 83 000 102 532 123,5 102 532 102 532 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 24 000 0 24 000 26 241 109,3 26 241 26 241 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 10 000 0 10 000 14 729 147,3 14 729 14 729 100,0
1.6. Tõukefondid -12 162 18 039 0 18 039 36 005 199,6 23 843 37 700 158,1
1.7. Muu õppetegevus 5 109 0 0 0 6 233 *** 11 342 6 662 58,7
Kokku tulud õppetegevusest -417 352 830 402 284 221 1 114 624 1 134 106 101,7 716 754 1 232 045 171,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 10 880 40 090 0 40 090 40 150 100,1 51 030 42 337 83,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 8 024 11 225 0 11 225 11 632 103,6 19 656 7 617 38,8
2.3. Baasfinantseerimine 12 510 0 76 634 76 634 82 243 107,3 94 753 56 446 59,6
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 7 725 17 087 0 17 087 17 387 101,8 25 112 23 184 92,3
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 8 767 3 417 0 3 417 3 477 101,8 12 245 1 739 14,2
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 2 527 0 0 0 13 173 *** 15 700 13 113 83,5
2.6. Välislepingud ja -grandid 49 142 0 0 0 -4 955 *** 44 186 32 365 73,2
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus -1 219 24 266 0 24 266 24 266 100,0 23 047 23 047 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 98 355 96 085 76 634 172 719 187 373 108,5 285 728 199 847 69,9
3.   Muud tulud 1 718 0 0 0 3 754 *** 5 471 2 510 45,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -10 125 0 -10 125 -1 629 16,1 -1 629 -1 629 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -312 *** -312 -312 100,0
      Instituudi arengufondid 312 0 0 0 312 *** 624 0 0,0
Tegevustulud kokku -316 967 916 363 360 855 1 277 218 1 323 604 103,6 1 006 637 1 432 461 142,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 791 290 212 031 1 003 321 1 051 787 1 120 462 106,5 -68 675  
   1.1. Palgakulud 0 516 853 158 232 675 085 707 696 759 972 107,4 -52 276  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 170 561 52 217 222 778 233 540 250 991 107,5 -17 452  
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 169 1 582 6 751 7 077 7 543 106,6 -466  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 7 239 0,0 -7 239  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 98 707 0 98 707 103 475 94 717 91,5 8 758  
2. Koolitus ja lähetused 0 10 000 0 10 000 10 483 19 757 188,5 -9 274  
3. Kantselei- ja majanduskulud -316 967 15 000 21 000 -280 967 -294 539 27 106 -9,2 -321 645  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 3 000 0 3 000 3 145 5 728 182,2 -2 584  
5. IT kulud 0 18 200 0 18 200 19 079 31 516 165,2 -12 437  
5.1. IT kulud 0 2 200 0 2 200 2 306 10 533 456,7 -8 227  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 16 000 0 16 000 16 773 20 983 125,1 -4 211  
6. Transpordikulud 0 4 000 0 4 000 4 193 535 12,8 3 658  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 8 000 0 8 000 8 386 7 092 84,6 1 294  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 193 1 261 30,1 2 933  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 000 0 2 000 2 097 1 124 53,6 973  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 097 137 6,5 1 960  
10. Ruumide kulud 0 147 000 0 147 000 154 101 167 406 108,6 -13 305  
10.1. Ruumide kulud 0 5 000 0 5 000 5 242 370 7,1 4 871  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 142 000 0 142 000 148 859 167 036 112,2 -18 176  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 43 697 0 43 697 45 808 51 598 112,6 -5 790  
Tegevuskulud kokku -316 967 1 044 187 233 031 960 251 1 006 637 1 432 461 142,3 -425 824