2.5. Eesti geenivaramu
Töötajaid : 41 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 33,40  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -891 88 510 0 88 510 88 510 100,0 87 619 87 619 100,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -1 826 24 783 0 24 783 25 643 103,5 23 817 23 610 99,1
2.3. Baasfinantseerimine 8 448 30 418 0 30 418 30 418 100,0 38 866 41 598 107,0
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 4 997 37 400 0 37 400 32 400 86,6 37 397 25 450 68,1
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 42 075 100 000 0 100 000 347 737 347,7 389 811 257 292 66,0
2.6. Välislepingud ja -grandid -171 554 410 406 0 410 406 1 187 627 289,4 1 016 073 534 109 52,6
2.7. Tõukefondid -445 704 999 426 0 999 426 602 807 60,3 157 103 409 706 260,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 850 089 0 850 089 290 798 34,2 290 798 290 798 100,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 45 040 990 057 0 990 057 899 193 90,8 944 233 847 486 89,8
Kokku tulud teadustegevusest -519 416 3 531 089 0 3 531 089 3 505 133 99,3 2 985 717 2 517 669 84,3
3.    Muud tulud -17 307 50 000 0 50 000 164 965 329,9 147 658 190 452 129,0
        Asutuse arengufond -26 229 0 0 0 90 793 *** 64 564 56 008 86,7
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -90 793 *** -90 793 -90 793 100,0
4.    Tulud üldfondist 4 040 0 0 0 0 *** 4 040 4 298 106,4
Tegevustulud kokku -558 911 3 581 089 0 3 581 089 3 670 098 102,5 3 111 187 2 677 633 86,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 028 661 0 1 028 661 1 058 957 1 140 394 107,7 -81 437  
   1.1. Palgakulud 0 748 254 0 748 254 770 292 846 446 109,9 -76 154  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 246 924 0 246 924 254 196 261 285 102,8 -7 089  
   1.3. Töötuskindlustus 0 7 483 0 7 483 7 703 7 862 102,1 -160  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 26 000 0 26 000 26 766 24 800 92,7 1 966  
2. Koolitus ja lähetused 0 121 410 0 121 410 124 986 94 945 76,0 30 041  
3. Kantselei- ja majanduskulud -558 911 1 001 543 0 442 632 455 668 756 494 166,0 -300 826  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 3 271 0,0 -3 271  
5. IT kulud 0 120 455 0 120 455 124 003 152 465 123,0 -28 462  
5.1. IT kulud 0 115 000 0 115 000 118 387 144 103 121,7 -25 716  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 455 0 5 455 5 616 8 361 148,9 -2 745  
6. Transpordikulud 0 37 062 0 37 062 38 153 7 632 20,0 30 521  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 098 0 4 098 4 219 29 038 688,3 -24 819  
8. Investeeringud põhivarasse 0 687 694 0 687 694 707 948 201 870 28,5 506 078  
9. Muud tegevuskulud 0 305 768 0 305 768 314 774 14 495 4,6 300 278  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 3 701 0,0 -3 701  
9.2. Muud tegevuskulud 0 305 768 0 305 768 314 774 10 795 3,4 303 979  
10. Ruumide kulud 0 121 452 0 121 452 125 029 118 073 94,4 6 956  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 715 0,0 -715  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 121 452 0 121 452 125 029 117 358 93,9 7 671  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 152 946 0 152 946 157 451 158 956 101,0 -1 506  
Tegevuskulud kokku -558 911 3 581 089 0 3 022 178 3 111 187 2 677 633 86,1 433 554