1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
HI - haridusteaduste instituut
Töötajaid : 79 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 66,95  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -3 343 694 454 50 770 745 224 745 224 100,0 741 880 788 974 106,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 174 750 0 174 750 121 076 69,3 121 076 121 076 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 133 000 0 133 000 113 222 85,1 113 222 113 222 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 370 000 0 370 000 324 694 87,8 324 694 324 694 100,0
1.6. Tõukefondid -108 341 200 000 0 200 000 170 375 85,2 62 034 233 150 375,8
1.7. Muu õppetegevus 165 984 40 000 0 40 000 91 348 228,4 257 332 153 914 59,8
Kokku tulud õppetegevusest 54 300 1 612 204 50 770 1 662 974 1 565 938 94,2 1 620 238 1 735 030 107,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 1 794 0 39 200 39 200 46 679 119,1 48 473 23 162 47,8
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 9 774 100 000 0 100 000 106 037 106,0 115 811 125 129 108,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 47 455 100 000 0 100 000 0 0,0 47 455 45 520 95,9
2.7. Tõukefondid -8 490 10 000 0 10 000 37 279 372,8 28 789 54 546 189,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 6 300 0 6 300   0,0 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 50 534 216 300 39 200 255 500 189 994 74,4 240 528 248 357 103,3
3.   Muud tulud 40 270 10 000 0 10 000 40 938 409,4 81 208 29 495 36,3
6.   Instituudi arengufond 32 181 0 0 0 0 *** 32 181 12 714 39,5
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 177 285 1 838 504 89 970 1 928 474 1 796 870 93,2 1 974 155 2 025 595 102,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 201 000 1 313 308 89 970 1 604 278 1 508 514 1 596 422 105,8 -87 908  
   1.1. Palgakulud 150 000 939 000 67 141 1 156 141 1 087 480 1 151 667 105,9 -64 187  
   1.2. Sotsiaalmaksud 49 500 309 870 22 157 381 527 358 868 379 468 105,7 -20 599  
   1.3. Töötuskindlustus 1 500 9 390 671 11 561 10 875 11 483 105,6 -608  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 5 871 0,0 -5 871  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 55 048 0 55 048 51 291 47 934 93,5 3 358  
2. Koolitus ja lähetused 0 60 000 0 60 000 55 905 58 321 104,3 -2 415  
3. Kantselei- ja majanduskulud -23 715 110 000 0 86 285 78 778 93 980 119,3 -15 201  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 50 000 0 50 000 46 588 67 320 144,5 -20 732  
5. IT kulud 0 50 000 0 50 000 46 588 48 412 103,9 -1 824  
5.1. IT kulud 0 25 000 0 25 000 23 294 22 380 96,1 914  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 25 000 0 25 000 23 294 26 032 111,8 -2 738  
6. Transpordikulud 0 10 000 0 10 000 9 318 3 888 41,7 5 430  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 10 000 0 10 000 9 318 47 781 512,8 -38 463  
8. Investeeringud põhivarasse 0 20 000 0 20 000 18 635 3 379 18,1 15 256  
9. Muud tegevuskulud 0 11 245 0 11 245 10 478 -24 912 -237,8 35 389  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 9 245 0 9 245 8 614 -27 467 -318,9 36 081  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 864 2 555 137,1 -691  
10. Ruumide kulud 0 56 500 0 56 500 52 644 2 128 4,0 50 516  
10.1. Ruumide kulud 0 1 500 0 1 500 1 398 2 128 152,3 -730  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 55 000 0 55 000 51 247 0 0,0 51 247  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 147 451 0 147 451 137 389 128 878 93,8 8 511  
Tegevuskulud kokku 177 285 1 838 504 89 970 2 105 759 1 974 155 2 025 595 102,6 -51 440