1.1. Humaniora
Töötajaid : 559 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 446,30  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus                  
1.1.1. Koolitustellimus 427 513 5 820 564 350 412 6 170 976 6 170 976 100,0 6 598 489 6 517 738 98,8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0 211 938 8 476 220 414 178 114 80,8 178 114 178 114 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 333 000 0 333 000 376 944 113,2 376 944 274 188 72,7
1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 232 665 0 232 665 273 023 117,3 273 023 176 931 64,8
1.4. Täiendusõpe 0 169 150 -24 000 145 150 186 792 128,7 186 792 122 283 65,5
1.6. Tõukefondid -829 203 1 053 110 1 958 1 055 068 1 815 863 172,1 986 660 1 542 115 156,3
1.7. Muu õppetegevus 88 173 1 554 843 41 926 1 596 769 1 788 522 112,0 1 876 695 1 621 600 86,4
Kokku tulud õppetegevusest -313 517 9 375 270 378 772 9 754 042 10 790 233 110,6 10 476 715 10 432 969 99,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 72 715 920 810 -100 920 710 920 810 100,0 993 525 921 041 92,7
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 8 392 257 827 -29 257 798 262 893 102,0 271 285 258 939 95,4
2.3. Baasfinantseerimine 21 974 171 220 153 938 325 158 330 767 101,7 352 742 303 192 86,0
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 61 972 280 200 49 355 329 555 399 928 121,4 461 900 367 686 79,6
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 10 293 53 720 12 015 65 735 48 579 73,9 58 872 43 347 73,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 103 835 144 000 0 144 000 429 385 298,2 533 220 314 444 59,0
2.6. Välislepingud ja -grandid -60 490 446 018 0 446 018 356 749 80,0 296 260 354 729 119,7
2.7. Tõukefondid -114 520 804 000 80 098 884 098 972 043 109,9 857 523 1 232 237 143,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 13 714 245 000 266 245 266 278 562 113,6 292 276 267 311 91,5
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 50 000 0 0 0 82 500 *** 132 500 6 037 4,6
Kokku tulud teadustegevusest 167 886 3 322 795 295 543 3 618 338 4 082 216 112,8 4 250 102 4 068 963 95,7
3.   Muud tulud 38 748 157 248 -19 500 137 748 249 915 181,4 288 662 283 988 98,4
6.   Arengufond 229 405 0 51 632 51 632 234 532 454,2 463 937 325 550 70,2
6.   Eraldised arengufondi 0 0 -51 632 -51 632 -234 532 454,2 -234 532 -234 532 100,0
Tegevustulud kokku 122 521 12 855 313 654 816 13 510 129 15 122 364 111,9 15 244 884 14 876 938 97,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -26 800 8 971 910 463 457 9 408 567 10 531 356 9 986 206 94,8 545 149  
1.1. Palgakulud -20 000 6 221 040 355 856 6 556 896 7 366 733 6 872 841 93,3 493 892  
1.2. Sotsiaalmaksud -6 600 2 052 943 117 433 2 163 776 2 431 022 2 271 397 93,4 159 625  
1.3. Töötuskindlustus -200 62 210 3 559 65 569 73 667 68 633 93,2 5 035  
1.4. Teadusstipendiumid 0 165 420 0 165 420 173 917 314 322 180,7 -140 405  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 470 296 -13 390 456 906 486 017 459 014 94,4 27 003  
2. Koolitus ja lähetused 30 000 502 221 57 000 589 221 640 437 435 585 68,0 204 852  
3. Kantselei- ja majanduskulud -380 679 543 235 138 423 300 979 367 668 1 124 156 305,8 -756 488  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 290 481 0 290 481 339 416 259 852 76,6 79 563  
5. IT kulud 0 171 793 -36 683 135 110 143 547 188 900 131,6 -45 353  
5.1. IT kulud 0 75 000 -35 000 40 000 41 629 100 972 242,6 -59 343  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 96 793 -1 683 95 110 101 918 87 928 86,3 13 990  
5. Transpordikulud 0 69 757 3 000 72 757 86 184 50 363 58,4 35 821  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 106 547 25 000 131 547 140 553 245 263 174,5 -104 710  
7. Investeeringud põhivarasse 500 000 215 310 0 715 310 766 261 677 676 88,4 88 584  
8. Muud tegevuskulud 0 71 035 27 979 99 014 112 299 31 162 27,7 81 138  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 27 200 10 800 38 000 42 522 15 694 36,9 26 828  
8.2. Muud tegevuskulud 0 43 835 17 179 61 014 69 777 15 468 22,2 54 309  
9. Ruumide kulud 0 1 070 428 -27 915 1 042 513 1 171 702 990 319 84,5 181 383  
9.1. Ruumide kulud 0 325 180 4 200 329 380 405 697 285 934 70,5 119 763  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 745 248 -32 115 713 133 766 005 704 385 92,0 61 620  
10.Üldkulude eraldis 0 842 596 4 554 847 150 945 462 887 456 93,9 58 006  
Tegevuskulud kokku 122 521 12 855 313 654 816 13 632 649 15 244 884 14 876 938 97,6 367 946