1.8. Majandusteaduskond
JV - ettevõttemajanduse instituut
Töötajaid : 32 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 26,15
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 11 322 394 162 25 218 419 380 419 380 100,0 430 702 430 702 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 15 803 0 15 803 15 804 100,0 15 804 15 804 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 11 883 0 11 883 11 880 100,0 11 880 11 880 100,0
1.4. Täiendusõpe 24 841 45 000 0 45 000 100 561 223,5 125 402 76 892 61,3
1.6. Tõukefondid -2 932 45 442 0 45 442 30 095 66,2 27 163 62 962 231,8
1.7. Muu õppetegevus 6 661 23 000 0 23 000 51 224 222,7 57 885 15 472 26,7
Kokku tulud õppetegevusest 39 893 535 290 25 218 560 508 628 944 112,2 668 836 613 712 91,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 56 546 158 810 0 158 810 158 810 100,0 215 356 186 062 86,4
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 28 586 0 28 586 30 129 105,4 30 129 30 129 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused                  
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 11 436 28 186 0 28 186 64 632 229,3 76 068 61 974 81,5
2.6. Välislepingud ja -grandid -23 239 11 015 0 11 015 14 100 128,0 -9 139 -15 241 166,8
2.7. Tõukefondid -56 932 98 743 0 98 743 97 273 98,5 40 341 95 130 235,8
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0   *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -12 190 325 340 0 325 340 364 945 112,2 352 755 358 054 101,5
3.   Muud tulud 17 199 18 700 0 18 700 8 403 44,9 25 602 15 548 60,7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -2 893 *** -2 893 -2 893 100,0
      Eraldised instituudi arengufondi 0 0 0 0 -4 846 *** -4 846 -4 846 100,0
      Instituudi arengufond 15 429 0 0 0 4 846 *** 20 275 1 899 9,4
Tegevustulud kokku 60 331 879 330 25 218 904 548 999 398 110,5 1 059 729 981 473 92,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 765 085 25 218 790 302 873 173 870 521 99,7 2 652  
   1.1. Palgakulud 0 567 227 18 819 586 047 647 499 644 155 99,5 3 344  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 187 185 6 210 193 395 213 675 212 554 99,5 1 121  
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 672 188 5 860 6 475 6 436 99,4 39  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 5 000 0 5 000 5 524 7 376 133,5 -1 852  
2. Koolitus ja lähetused 0 53 402 0 53 402 59 002 28 557 48,4 30 445  
3. Kantselei- ja majanduskulud 60 331 30 447 0 90 778 93 971 29 838 31,8 64 133  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 895 0 10 895 12 037 19 599 162,8 -7 562  
5. IT kulud 0 3 000 0 3 000 3 315 2 649 79,9 665  
5.1. IT kulud 0 3 000 0 3 000 3 315 2 649 79,9 665  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 6 666 0,0 -6 666  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 0 0 0 0 7 342 0,0 -7 342  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 -18 869 0 -18 869 -20 848 -29 620 142,1 8 772  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 -25 218 0 -25 218 -27 862 -31 156 111,8 3 293  
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 349 0 6 349 7 015 1 536 21,9 5 479  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 508 0,0 -508  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 508 0,0 -508  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 35 370 0 35 370 39 079 45 413 116,2 -6 334  
Tegevuskulud kokku 60 331 879 330 25 218 964 879 1 059 729 981 473 92,6 78 256