1.3. Arstiteaduskond
KA - kardioloogia kliinik
Töötajaid : 17 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 8,1
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 112 625 91 608 0 91 608 91 608 100,0 204 233 101 635 49,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 8 482 0 8 482 16 963 200,0 16 963 16 963 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 7 449 *** 7 449 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 112 625 100 090 0 100 090 116 020 115,9 228 645 118 598 51,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 28 786 168 000 0 168 000 168 000 100,0 196 786 94 202 47,9
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 28 786 168 000 0 168 000 168 000 100,0 196 786 94 202 47,9
3.   Muud tulud 0 0 0 0 5 580 *** 5 580 -81 000 -1451,6
      Arengufondi eraldis 0 -5 040 0 -5 040 -5 040 100,0 -5 040 -5 040 100,0
Tegevustulud kokku 141 411 263 050 0 263 050 284 560 108,2 425 971 126 760 29,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 87 400 226 450 0 313 850 332 368 175 965 52,9 156 402  
   1.1. Palgakulud 60 000 167 500 0 227 500 241 197 127 709 52,9 113 488  
   1.2. Sotsiaalmaksud 19 800 55 275 0 75 075 79 595 42 380 53,2 37 215  
   1.3. Töötuskindlustus 600 1 675 0 2 275 2 412 1 276 52,9 1 136  
   1.4. Teadusstipendiumid 7 000 2 000 0 9 000 9 164 4 600 50,2 4 564  
2. Koolitus ja lähetused 7 000 6 000 0 13 000 13 491 4 249 31,5 9 241  
3. Kantselei- ja majanduskulud 20 000 13 708 0 33 708 34 829 17 382 49,9 17 447  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 5 000 5 000 0 10 000 10 409 1 908 18,3 8 500  
5. IT kulud 5 000 5 800 0 10 800 11 274 7 484 66,4 3 790  
5.1. IT kulud 5 000 4 000 0 9 000 9 327 6 256 67,1 3 071  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 800 0 1 800 1 947 1 228 63,1 719  
6. Transpordikulud 0 2 500 0 2 500 2 704 60 2,2 2 644  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 1 632 0 3 632 3 765 265 7,0 3 500  
8. Investeeringud põhivarasse 10 000 0 0 10 000 10 000 0 0,0 10 000  
9. Muud tegevuskulud 5 011 1 960 0 6 971 7 131 -80 554 -1129,6 87 686  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -81 000 0,0 81 000  
9.2. Muud tegevuskulud 5 011 1 960 0 6 971 7 131 446 6,2 6 686  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 141 411 263 050 0 404 461 425 971 126 760 29,8 299 212