1.4. Filosoofiateaduskond
KE - keelekeskus
Töötajaid : 39 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 36,3
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 2 597 481 696 36 995 518 691 518 691 100,0 521 288 575 689 110,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 6 400 0 6 400 0 0,0 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 9 600 0 9 600 0 0,0 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 16 000 0 16 000 75 546 472,2 75 546 75 546 100,0
1.6. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 20 699 ***
1.7. Muu õppetegevus 15 811 9 600 0 9 600 15 175 158,1 30 986 24 816 80,1
Kokku tulud õppetegevusest 18 408 523 296 36 995 560 291 609 412 108,8 627 820 696 750 111,0
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 0 0 0 0   0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 299 0 620 620 620 100,0 919 919 100,0
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 2 513 0 0 0 10 000 *** 12 513 9 452 75,5
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 1 000 0 0 0 2 000 *** 3 000 1 000 33,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 495 0 0 0 178 *** 673 38 5,6
2.6. Välislepingud ja -grandid 12 295 0 0 0 11 506 *** 23 801 16 601 69,7
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 16 602 0 620 620 24 304 3920,1 40 906 28 010 68,5
3.   Muud tulud -2 253 3 500 0 3 500 4 441 126,9 2 187 3 725 170,3
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 32 756 526 796 37 615 564 411 638 157 113,1 670 913 728 485 108,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 443 735 20 000 463 735 521 003 618 864 118,8 -97 861  
   1.1. Palgakulud 0 331 145 14 925 346 071 388 808 456 532 117,4 -67 724  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 109 278 4 925 114 203 128 307 150 586 117,4 -22 279  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 311 149 3 461 3 888 4 544 116,9 -656  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 7 202 0,0 -7 202  
2. Koolitus ja lähetused 0 2 000 0 2 000 2 247 6 498 289,2 -4 251  
3. Kantselei- ja majanduskulud 32 756 4 500 620 37 876 42 554 14 538 34,2 28 016  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 2 516 0,0 -2 516  
5. IT kulud 0 11 000 0 11 000 12 358 13 741 111,2 -1 382  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 5 817 *** -5 817  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 11 000 0 11 000 12 358 7 923 64,1 4 435  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 99 0,0 -99  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 300 0 300 337 1 839 545,7 -1 502  
8. Investeeringud põhivarasse 0 1 300 0 1 300 1 461 0 0,0 1 461  
9. Muud tegevuskulud 0 987 0 987 1 109 -1 232 -111,1 2 341  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -1 288 0,0 1 288  
9.2. Muud tegevuskulud 0 987 0 987 1 109 56 5,1 1 053  
10. Ruumide kulud 0 73 000 0 73 000 82 015 66 306 80,8 15 709  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 123 14 1,3 1 109  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 72 000 0 72 000 80 891 66 291 82,0 14 600  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 6 969 0 6 969 7 830 5 316 67,9 2 513  
Tegevuskulud kokku 32 756 543 791 20 620 597 167 670 913 728 485 108,6 -57 572