1.3. Arstiteaduskond
KI - kirurgiakliinik
Töötajaid : 19 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 9,25
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -24 185 089 0 185 089 185 089 100,0 185 065 173 250 93,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 14 625 *** 14 625 14 625 100,0
Kokku tulud õppetegevusest -24 185 089 0 185 089 199 714 107,9 199 690 187 875 94,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Arengufondi eraldis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku -24 185 089 0 185 089 199 714 107,9 199 690 187 875 94,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 178 777 0 178 777 192 904 184 186 95,5 8 718  
   1.1. Palgakulud 0 133 416 0 133 416 143 958 137 459 95,5 6 499  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 44 027 0 44 027 47 506 45 352 95,5 2 154  
   1.3. Töötuskindlustus 0 1 334 0 1 334 1 440 1 374 95,5 65  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 2 523 0 2 523 2 722 0 0,0 2 722  
3. Kantselei- ja majanduskulud -24 1 215 0 1 191 1 287 2 136 165,9 -849  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 540 2 702 500,9 -2 163  
5. IT kulud 0 1 774 0 1 774 1 914 1 751 91,5 163  
5.1. IT kulud 0 357 0 357 385 451 117,3 -67  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 417 0 1 417 1 529 1 299 85,0 230  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 300 0 300 324 0 0,0 324  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 -2 900 0,0 2 900  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -2 900 0,0 2 900  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku -24 185 089 0 185 065 199 690 187 875 94,1 11 815