1.6. Kehakultuuriteaduskond
KK - dekanaat
Töötajaid : 4 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 4
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 48 583 151 442 38 207 189 649 189 649 100,0 238 231 236 485 99,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 33 910 0 33 910 8 482 25,0 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 69 541 0 69 541 108 253 155,7 108 253 108 253 100,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 27 817 0 27 817 41 666 149,8 41 666 41 666 100,0
1.4. Täiendusõpe 0 33 000 0 33 000 17 100 51,8 17 100 8 608 50,3
1.6. Tõukefondid 0 30 000 0 30 000 0 0,0 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 10 000 0 10 000 1 985 19,8 1 985 1 985 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 48 583 355 710 38 207 393 916 367 134 93,2 415 717 405 478 97,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 16 622 38 550 0 38 550 39 889 103,5 56 511 29 799 52,7
2.3. Baasfinantseerimine 28 128 20 783 0 20 783 20 783 100,0 48 911 42 563 87,0
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa -6 4 953 0 4 953 4 953 100,0 4 946 2 809 56,8
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -217 40 484 0 40 484 0 0,0 -217 -621 286,6
2.6. Välislepingud ja -grandid 1 200 0 0 0 0 *** 1 200 0 0,0
2.7. Tõukefondid 0 50 000 0 50 000   0,0 0   ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0   *** 0   ***
Kokku tulud teadustegevusest 45 727 154 770 0 154 770 65 625 42,4 111 352 74 551 67,0
3.   Muud tulud 5 799 1 000 0 1 000 402 40,2 6 201 1 039 16,8
6.   Teaduskonna arengufond 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 100 109 511 480 38 207 549 687 433 161 78,8 533 270 481 068 90,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 248 574 38 207 286 780 205 421 136 483 66,4 68 938  
   1.1. Palgakulud 0 116 582 28 384 144 966 103 839 53 878 51,9 49 962  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 38 472 9 367 47 839 34 267 17 648 51,5 16 619  
   1.3. Töötuskindlustus 0 1 166 284 1 450 1 038 535 51,5 504  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 21 200 0 21 200 15 186 0 0,0 15 186  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 71 154 172 71 326 51 091 64 423 126,1 -13 332  
2. Koolitus ja lähetused 0 2 500 0 2 500 1 791 6 343 354,2 -4 552  
3. Kantselei- ja majanduskulud 100 109 16 300 0 116 409 111 785 28 388 25,4 83 397  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 8 000 0 8 000 5 730 16 464 287,3 -10 734  
5. IT kulud 0 22 841 0 22 841 16 361 18 800 114,9 -2 440  
5.1. IT kulud 0 2 700 0 2 700 1 934 4 712 243,6 -2 778  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 15 141 0 15 141 10 845 14 089 129,9 -3 243  
6. Transpordikulud 0 1 700 0 1 700 1 218 1 442 118,4 -224  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 500 0 1 500 1 074 2 810 261,6 -1 736  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 11 000 0 11 000 7 879 12 447 158,0 -4 568  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 9 000 0 9 000 6 447 11 840 183,7 -5 394  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 433 607 42,4 825  
10. Ruumide kulud 0 204 466 0 204 466 146 459 192 726 131,6 -46 267  
10.1. Ruumide kulud 0 55 000 0 55 000 39 396 44 607 113,2 -5 211  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 149 466 0 149 466 107 062 148 118 138,3 -41 056  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 54 633 0 54 633 39 134 65 165 166,5 -26 031  
Tegevuskulud kokku 100 109 566 514 38 207 704 829 533 270 481 068 90,2 52 202