1.3. Arstiteaduskond
KR - kõrvakliinik
Töötajaid : 4 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 3
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 32 058 71 605 0 71 605 71 605 100,0 103 663 73 975 71,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 2 250 *** 2 250 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 32 058 71 605 0 71 605 73 855 103,1 105 913 73 975 69,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
3.   Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
      Arengufondi eraldis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 32 058 71 605 0 71 605 73 855 103,1 105 913 73 975 69,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 16 080 62 980 0 79 060 81 039 59 831 73,8 21 208  
   1.1. Palgakulud 12 000 47 000 0 59 000 60 477 44 650 73,8 15 827  
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 960 15 510 0 19 470 19 957 14 735 73,8 5 223  
   1.3. Töötuskindlustus 120 470 0 590 605 446 73,8 158  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 1 000 2 000 0 3 000 3 063 2 245 73,3 818  
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 000 3 000 0 6 000 6 094 10 508 172,4 -4 414  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 100 0 100 103 623 603,8 -520  
5. IT kulud 2 000 1 500 0 3 500 3 547 768 21,6 2 779  
5.1. IT kulud 2 000 1 000 0 3 000 3 031 308 10,2 2 723  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 500 0 500 516 460 89,1 56  
6. Transpordikulud 0 1 025 0 1 025 1 057 0 0,0 1 057  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 000 0 1 000 1 031 0 0,0 1 031  
8. Investeeringud põhivarasse 9 000 0 0 9 000 9 000 0 0,0 9 000  
9. Muud tegevuskulud 978 0 0 978 978 0 0,0 978  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 978 0 0 978 978 0 0,0 978  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 32 058 71 605 0 103 663 105 913 73 975 69,8 31 938