1.3. Arstiteaduskond
KS - kopsukliinik
Töötajaid : 3 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 2,25
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 32 649 64 008 0 64 008 64 008 100,0 96 657 52 522 54,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 8 482 0 8 482 8 482 100,0 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -108 657 345 390 0 345 390 315 595 91,4 206 938 325 785 157,4
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 3 750 *** 3 750 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest -76 008 417 880 0 417 880 391 834 93,8 315 827 386 788 122,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 10 898 15 200 0 15 200 15 200 100,0 26 098 4 783 18,3
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 0 0 0 0 5 600 *** 5 600 1 120 20,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 10 898 15 200 0 15 200 20 800 136,8 31 698 5 903 18,6
3.   Muud tulud 2 963 0 0 0 0 *** 2 963 54 1,8
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -168 *** -168 -168 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -280 *** -280 -280 100,0
      Instituudi arengufondid 0 0 0 0 280 *** 280 0 0,0
Tegevustulud kokku -62 147 433 080 0 433 080 412 466 95,2 350 320 392 296 112,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -54 940 286 267 0 231 327 217 702 287 759 132,2 -70 057  
   1.1. Palgakulud -41 000 162 580 0 121 580 113 842 177 452 155,9 -63 611  
   1.2. Sotsiaalmaksud -13 530 53 651 0 40 121 37 568 58 546 155,8 -20 979  
   1.3. Töötuskindlustus -410 1 626 0 1 216 1 138 1 774 155,8 -636  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 68 410 0 68 410 65 154 49 986 76,7 15 168  
2. Koolitus ja lähetused -6 800 106 650 0 99 850 94 774 35 822 37,8 58 951  
3. Kantselei- ja majanduskulud -207 20 550 0 20 343 19 365 45 506 235,0 -26 141  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 6 070 0 6 070 5 781 23 702 410,0 -17 921  
5. IT kulud 0 1 160 0 1 160 1 105 1 121 101,4 -16  
5.1. IT kulud 0 810 0 810 771 776 100,6 -4  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 350 0 350 333 345 103,4 -11  
6. Transpordikulud 0 0 0 0 0 380 0,0 -380  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 3 140 0 3 140 2 991 13 701 458,1 -10 710  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud -200 9 242 0 9 042 8 602 -16 367 -190,3 24 969  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -16 417 0,0 16 417  
9.2. Muud tegevuskulud -200 9 242 0 9 042 8 602 50 0,6 8 552  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 672 0,0 -672  
Tegevuskulud kokku -62 147 433 080 0 370 933 350 320 392 296 112,0 -41 977