1.4. Filosoofiateaduskond
KU - kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Töötajaid : 71 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 51,40
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
             1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -12 234 355 766 66 968 422 734 422 734 100,0 410 501 402 099 98,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 50 865 0 50 865 28 124 55,3 28 124 28 124 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 30 000 0 30 000 27 930 93,1 27 930 8 378 30,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 35 000 0 35 000 53 620 153,2 53 620 12 869 24,0
1.4. Täiendusõpe 0 15 000 0 15 000 0 0,0 0 0 ***
1.6. Tõukefondid -10 926 120 000 0 120 000 179 720 149,8 168 794 230 331 136,5
1.7. Muu õppetegevus 1 245 383 470 0 383 470 434 737 113,4 435 982 375 394 86,1
Kokku tulud õppetegevusest -21 914 990 101 66 968 1 057 069 1 146 865 108,5 1 124 950 1 057 194 94,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 6 066 146 650 0 146 650 146 650 100,0 152 716 155 624 101,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 41 062 0 41 062 41 420 100,9 41 420 41 420 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 4 270 0 37 782 37 782 37 782 100,0 42 052 42 052 100,0
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 12 486 79 513 0 79 513 86 513 108,8 98 999 73 020 73,8
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 0 15 903 0 15 903 13 351 84,0 13 351 13 165 98,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 5 674 3 000 0 3 000 4 083 136,1 9 757 8 561 87,7
2.6. Välislepingud ja -grandid -1 809 10 000 0 10 000 2 220 22,2 412 13 066 3175,2
2.7. Tõukefondid -8 900 64 000 0 64 000 120 439 188,2 111 539 114 764 102,9
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 1 000 0 1 000 0 0,0 0 0 ***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 50 000 0 0 0 10 000 *** 60 000 6 037 10,1
Kokku tulud teadustegevusest 67 788 361 128 37 782 398 910 462 458 115,9 530 246 467 711 88,2
3.   Muud tulud 2 208 0 0 0 1 921 *** 4 129 1 433 34,7
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -9 400 0 -9 400 -250 2,7 -250 -250 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 0 0 0 -3 500 *** -3 500 -3 500 100,0
      Instituudi arengufondid 336 0 0 0 3 500 *** 3 836 4 421 115,3
Tegevustulud kokku 48 417 1 341 829 104 750 1 446 579 1 610 994 111,4 1 659 411 1 527 010 92,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 949 602 89 750 1 039 353 1 153 657 1 042 287 90,3 111 371  
   1.1. Palgakulud 0 627 891 66 978 694 869 771 289 670 853 87,0 100 436  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 207 204 22 103 229 307 254 525 220 707 86,7 33 818  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 279 670 6 949 7 713 6 670 86,5 1 043  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 30 000 0 30 000 33 299 66 980 201,1 -33 680  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 78 228 0 78 228 86 831 77 077 88,8 9 754  
2. Koolitus ja lähetused 0 50 000 0 50 000 55 499 59 172 106,6 -3 673  
3. Kantselei- ja majanduskulud 48 417 60 000 15 000 123 417 136 990 83 415 60,9 53 575  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 000 0 20 000 22 200 32 783 147,7 -10 584  
5. IT kulud 0 21 000 0 21 000 23 310 23 374 100,3 -64  
5.1. IT kulud 0 8 000 0 8 000 8 880 9 957 112,1 -1 077  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 13 000 0 13 000 14 430 13 417 93,0 1 013  
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 2 220 547 24,6 1 673  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 7 000 0 7 000 7 770 51 847 667,3 -44 077  
8. Investeeringud põhivarasse 0 1 000 0 1 000 1 110 2 925 263,5 -1 815  
9. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 8 880 5 037 56,7 3 843  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 5 550 2 442 44,0 3 108  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 330 2 595 77,9 735  
10. Ruumide kulud 0 92 000 0 92 000 102 118 89 269 87,4 12 849  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 110 1 142 102,9 -32  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 91 000 0 91 000 101 008 88 127 87,2 12 881  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 131 226 0 131 226 145 658 136 354 93,6 9 304  
Tegevuskulud kokku 48 417 1 341 829 104 750 1 494 996 1 659 411 1 527 010 92,0 132 401