1.3. Arstiteaduskond
LA - lastekliinik
Töötajaid : 28 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 16,9
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 10 999 150 190 0 150 190 150 190 100,0 161 189 161 189 100,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 16 963 0 16 963 0 0,0 0 0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0 0 0 0 8 400 *** 8 400 12 041 143,4
Kokku tulud õppetegevusest 10 999 167 153 0 167 153 158 590 94,9 169 589 173 230 102,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 4 451 138 390 0 138 390 138 390 100,0 142 841 118 428 82,9
2.3. Baasfinantseerimine 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 36 051 114 634 0 114 634 120 414 105,0 156 465 108 872 69,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 56 648 74 162 0 74 162 63 292 85,3 119 940 50 652 42,2
2.6. Välislepingud ja -grandid -11 462 37 120 0 37 120 18 941 51,0 7 479 42 314 565,7
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 85 688 364 306 0 364 306 341 037 93,6 426 725 320 266 75,1
3.   Muud tulud -419 0 0 0 342 *** -76 51 -67,3
      Eraldis teaduskonna arengufondi 0 -7 431 0 -7 431 -10 001 134,6 -10 001 -10 001 100,0
      Eraldis projektide arengufondi 0 0 0 0 -1 790 *** -1 790 -1 790 100,0
      Projektide arengufond 1 385 0 0 0 1 790 *** 3 175 1 812 57,1
Tegevustulud kokku 97 652 524 028 0 524 028 489 968 93,5 587 620 483 568 82,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 69 000 367 600 0 436 600 412 707 367 164 89,0 45 543  
   1.1. Palgakulud 50 000 265 328 0 315 328 298 083 265 297 89,0 32 786  
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 87 558 0 104 058 98 367 87 360 88,8 11 007  
   1.3. Töötuskindlustus 500 2 653 0 3 153 2 981 2 647 88,8 334  
   1.4. Teadusstipendiumid 2 000 12 060 0 14 060 13 276 11 860 89,3 1 416  
2. Koolitus ja lähetused 10 000 29 691 0 39 691 37 762 26 737 70,8 11 025  
3. Kantselei- ja majanduskulud 16 652 47 256 0 63 908 60 837 59 092 97,1 1 744  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 21 962 0 21 962 20 534 4 685 22,8 15 849  
5. IT kulud 0 4 450 0 4 450 4 161 8 283 199,1 -4 122  
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 1 870 5 793 309,8 -3 923  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 450 0 2 450 2 291 2 490 108,7 -199  
6. Transpordikulud 2 000 1 346 0 3 346 3 259 2 609 80,1 650  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 600 0 4 600 4 301 1 776 41,3 2 525  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 34 725 0 34 725 32 468 3 074 9,5 29 394  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 3 000 0,0 -3 000  
9.2. Muud tegevuskulud 0 34 725 0 34 725 32 468 74 0,2 32 394  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 12 398 0 12 398 11 593 10 147 87,5 1 446  
Tegevuskulud kokku 97 652 524 028 0 621 681 587 620 483 568 82,3 104 053