2.8.4. Loodusmuuseum
Töötajaid : 44 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 35,45  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.    Tulud teadustegevusest
2.3. Baasfinantseerimine 3 021 18 856 0 18 856 18 856 100,0 21 877 24 382 111,4
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 3 630 19 200 0 19 200 89 200 464,6 92 830 90 585 97,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -27 531 110 000 0 110 000 96 645 87,9 69 114 71 731 103,8
2.6. Välislepingud ja -grandid -311 919 160 641 0 160 641 494 683 307,9 182 765 295 365 161,6
2.7. Tõukefondid -45 714 120 000 0 120 000 246 430 205,4 200 716 235 927 117,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus -3 802 170 000 0 170 000 171 903 101,1 168 101 170 911 101,7
Kokku tulud teadustegevusest -382 314 598 697 0 598 697 1 117 717 186,7 735 403 888 901 120,9
3.    Piletite müük 6 381 1 000 0 1 000 1 639 163,9 8 020 5 518 68,8
3.    Muud tulud 5 047 0 0 0 38 548 *** 43 596 33 496 76,8
4.    Tulud üldfondist -31 907 333 386 0 333 386 333 386 100,0 301 479 324 257 107,6
6.    Asutuse arengufond 9 721 0 0 0 81 675 *** 91 396 65 691 71,9
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -81 675 *** -81 675 -81 675 100,0
Tegevustulud kokku -393 072 933 083 0 933 083 1 491 290 159,8 1 098 218 1 236 187 112,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -201 000 546 326 0 345 326 672 159 672 750 100,1 -591  
   1.1. Palgakulud -150 000 405 840 0 255 840 498 629 495 167 99,3 3 462  
   1.2. Sotsiaalmaksud -49 500 133 927 0 84 427 164 548 162 902 99,0 1 645  
   1.3. Töötuskindlustus -1 500 4 058 0 2 558 4 986 4 931 98,9 56  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 2 500 0 2 500 3 996 9 750 244,0 -5 754  
2. Koolitus ja lähetused 0 20 000 0 20 000 31 965 37 129 116,2 -5 165  
3. Kantselei- ja majanduskulud -67 072 79 000 0 11 928 59 189 115 292 194,8 -56 103  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 10 000 0 10 000 15 982 20 350 127,3 -4 368  
5. IT kulud 0 31 501 0 31 501 50 347 29 582 58,8 20 765  
5.1. IT kulud 0 12 000 0 12 000 19 179 11 706 61,0 7 473  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 19 501 0 19 501 31 168 17 876 57,4 13 292  
6. Transpordikulud 0 6 000 0 6 000 9 589 2 101 21,9 7 488  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 12 000 0 12 000 19 179 11 477 59,8 7 702  
8. Investeeringud põhivarasse 0 15 000 0 15 000 23 974 195 260 814,5 -171 287  
9. Muud tegevuskulud -25 000 2 000 0 -23 000 -21 804 -25 198 115,6 3 394  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -25 000 0 0 -25 000 -25 000 -25 606 102,4 606  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 3 196 408 12,8 2 788  
10. Ruumide kulud -100 000 211 256 0 111 256 237 638 177 442 74,7 60 196  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 598 863 54,0 735  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) -100 000 210 256 0 110 256 236 039 176 579 74,8 59 460  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Tegevuskulud kokku -393 072 933 083 0 540 011 1 098 218 1 236 187 112,6 -137 969