1.7.1. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
LO - Dekanaat
Töötajaid : 19 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 16,4
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 122 165 511 503 112 667 624 170 626 670 100,4 748 835 630 446 84,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 8 482 *** 8 482 8 482 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 43 700 0 43 700 -24 707 -56,5 -24 707 38 206 -154,6
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 22 000 0 22 000 17 258 78,4 17 258 4 142 24,0
1.4. Täiendusõpe 0 2 000 0 2 000 795 39,8 795 95 12,0
1.6. Tõukefondid -117 677 150 000 0 150 000 198 682 132,5 81 005 176 050 217,3
1.7. Muu õppetegevus -4 114 0 0 0 10 407 *** 6 294 -3 706 -58,9
Kokku tulud õppetegevusest 375 729 203 112 667 841 870 837 586 99,5 837 961 853 715 101,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 17 764 0 0 0 0 *** 17 764 17 764 100,0
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 7 700 0 0 0 0 *** 7 700 0 0,0
2.3. Baasfinantseerimine 4 158 9 242 0 9 242 9 242 100,0 13 400 5 706 42,6
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 2 288 22 000 0 22 000 10 226 46,5 12 514 8 105 64,8
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 9 777 4 400 0 4 400 2 569 58,4 12 347 1 285 10,4
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 34 272 67 100 0 67 100 45 955 68,5 80 227 74 781 93,2
2.6. Välislepingud ja -grandid 12 358 30 100 0 30 100 55 353 183,9 67 710 90 214 133,2
2.7. Tõukefondid -21 470 54 000 0 54 000 49 916 92,4 28 447 45 989 161,7
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 66 847 186 842 0 186 842 173 261 92,7 240 109 243 845 101,6
3.   Muud tulud 16 787 34 000 0 34 000 6 479 19,1 23 266 6 391 27,5
6.   Teaduskonna arengufond 15 802 0 0 0 1 577 *** 17 379 5 959 34,3
6.   Eraldis teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -1 577 *** -1 577 -1 577 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku 99 812 950 045 112 667 1 062 712 1 017 327 95,7 1 117 138 1 108 333 99,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 529 232 89 141 618 373 591 964 730 208 123,4 -138 244  
   1.1. Palgakulud 0 318 910 43 393 362 303 346 830 493 766 142,4 -146 936  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 105 240 14 320 119 560 114 454 162 760 142,2 -48 306  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 189 434 3 623 3 468 4 932 142,2 -1 464  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 68 000 30 000 98 000 93 815 53 028 56,5 40 787  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 33 892 995 34 887 33 397 15 722 47,1 17 675  
2. Koolitus ja lähetused 0 65 100 0 65 100 62 320 73 185 117,4 -10 865  
3. Kantselei- ja majanduskulud 99 812 122 500 0 222 312 217 080 95 551 44,0 121 529  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 8 800 0 8 800 8 424 12 095 143,6 -3 671  
5. IT kulud 0 37 912 0 37 912 36 293 33 612 92,6 2 681  
5.1. IT kulud 0 15 100 0 15 100 14 455 15 590 107,9 -1 135  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 22 812 0 22 812 21 838 18 022 82,5 3 816  
6. Transpordikulud 0 5 300 0 5 300 5 074 4 929 97,1 145  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 29 200 0 29 200 27 953 22 101 79,1 5 852  
8. Investeeringud põhivarasse 0 5 000 0 5 000 4 786 0 0,0 4 786  
9. Muud tegevuskulud 0 42 000 23 526 65 526 62 727 12 566 20,0 50 161  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 40 000 23 526 63 526 60 813 918 1,5 59 895  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 1 915 11 648 608,4 -9 734  
10. Ruumide kulud 0 74 318 0 74 318 71 144 72 563 102,0 -1 419  
10.1. Ruumide kulud 0 6 300 0 6 300 6 031 8 794 145,8 -2 763  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 68 018 0 68 018 65 113 63 769 97,9 1 345  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 30 683 0 30 683 29 372 51 523 175,4 -22 150  
Tegevuskulud kokku 99 812 950 045 112 667 1 162 524 1 117 138 1 108 333 99,2 8 806